Kdo so upravičenci dejavnosti agencije EU-OSHA?

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je v zadnjih 25 letih vzpostavila vseevropsko mrežo partnerjev za ozaveščanje o varnosti in zdravju pri delu. Kdo so bili upravičenci teh 25 let dejavnosti?

Mikro, mala in srednja podjetja

Agencija EU-OSHA je bila ustanovljena s preprostim in pomembnim namenom, da Evropa postane varnejše, bolj zdravo in produktivnejše delovno okolje. Njen cilj je poglobiti znanje in povečati ozaveščenost o tveganjih na delovnem mestu ter spodbujati izboljšave glede varnosti in zdravja pri delu, vplivati na oblikovalce politik, podjetja in delovna mesta ter zagotavljati verodostojne informacije in praktična orodja.

Mikro, mala in srednja podjetja predstavljajo večino podjetij v Evropi, pri čemer samo mikro podjetja predstavljajo presenetljivih 95 %. Mala in srednja podjetja ter zlasti mikro in mala podjetja so zato ključna ciljna skupina agencije EU-OSHA, ki ne samo predstavlja več kot polovico delovne sile v EU, ampak tudi beleži nesorazmerno velik delež nesreč in drugih težav s področja varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko večja podjetja vse pogosteje vlagajo v politike na področju varnosti in zdravja pri delu, to v mnogih malih in srednjih podjetjih očitno manjka, verjetno zaradi domnevnega ali dejanskega pomanjkanja sredstev in pogosto slabe izmenjave informacij o učinkovitem upravljanju varnosti in zdravja pri delu.

 © EU-OSHA fotografski natečaj 2009/Georgy Velichkov

EU je leta 2001 priznala, da so mala in srednja podjetja „gonilna sila“ Evrope in potrebujejo pomoč, ter uvedla sheme financiranja. Na pobudo Evropskega parlamenta je agencija EU-OSHA te sheme sprejela in vzpostavila vzporedno shemo, ki je potekala od leta 2001 do leta 2003.

Samo v prvem letu programa je s skupno 5 milijonov EUR podprla 51 projektov, pri čemer so nepovratna sredstva znašala od 25 000 EUR do 190 000 EUR. Več kot pol milijona malih in srednjih podjetij je izkoristilo pobudo, opravljenih pa je bilo več kot 15 000 ur usposabljanja in seminarjev za ozaveščanje o tveganjih in dobri praksi. Ni presenetljivo, da se je priljubljenost sheme povečala. V drugem letu je tako pobudo izkoristilo do 700 000 malih in srednje velikih podjetij.

Te sheme financiranja so agenciji omogočile, da je v prvih letih sodelovala s številnimi malimi in srednjimi podjetji po vsej Evropi in ni le ozaveščala o varnosti in zdravju pri delu, ampak povečala prepoznavnost agencije med podjetji, ki jih želi podpreti.

Mikro in mala podjetja ostajajo eden ključnih upravičencev dejavnosti agencije EU-OSHA. Z razvojem evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu, ki ga agencija izvaja od leta 2000, ter z letnimi informacijskimi kampanjami o varnosti in zdravju pri delu, so vodilni projekt agencije EU-OSHA, kampanje za zdravo delovno okolje, postale pomemben del prizadevanj za sodelovanje z malimi podjetji. Te dveletne kampanje so namenjene ozaveščanju o perečih temah v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, in sicer z izmenjavo dobrih praks ter pripravo in razširjanjem informacijskega gradiva ter praktičnih orodij in virov. Vse gradivo za kampanjo je zasnovano tako, da je lahko razumljivo in brezplačno ter tako prilagojeno potrebam malih podjetij, ki imajo morda težave s pomanjkanjem časa in denarja za varnost in zdravje pri delu.

Prva od teh dveletnih kampanj, ki so se začele izvajati leta 2008, je bila osredotočena na oceno tveganja, ki je podlaga za vse učinkovite prakse na področju varnosti in zdravja pri delu. V okviru tega je nastala platforma spletnega interaktivnega orodja za oceno tveganja (OiRA). Orodje OiRA je namenjeno posebej za pomoč mikro in malim podjetjem. Omogoča oblikovanje spletnih sektorskih orodij, ki zagotavljajo učinkovito ocenjevanje in upravljanje tveganj. Orodje OiRA je na preprost in stroškovno učinkovit način pomagalo številnim malim podjetjem, da so izvedla oceno tveganja.

© EU-OSHA – konferenca agencije EU-OSHA na visoki ravni o varnosti in zdravju pri delu v mikro in malih podjetjih, 19. junij 2018, Bruselj

Junija 2018 je agencija EU-OSHA v Bruslju gostila konferenco o izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v malih podjetjih v Evropi. EU, nacionalne in mednarodne zainteresirane strani so razpravljale o sklepnih ugotovitvah triletnega projekta SESAME (Safe Small and Micro Enterprises). Ključno priporočilo je bilo sodelovanje vseh zainteresiranih strani in usklajevanje njihovih prizadevanj pri doseganju mikro in malih podjetij. V okviru projekta so bili pripravljeni tudi primeri dobrih praks, ki so prilagojeni potrebam mikro in malih podjetij v več kot 60 sektorjih.

Kdo še?

Čeprav so mala in srednja podjetja ključna ciljna skupina dejavnosti agencije EU-OSHA, pa nikakor niso edini upravičenci. Drugi upravičenci so:

  • oblikovalci politik na ravni EU in nacionalni ravni
  • delavci in delodajalci ter njihovi predstavniki
  • strokovnjaki in raziskovalci na področju varnosti in zdravja pri delu
  • nacionalne vlade.

Jasno je, da je število upravičencev dejavnosti agencije veliko. Cilj agencije, ki je še vedno jasen in ključen, pa ostaja zagotovitev evropskih delovnih mest, ki so varnejša, bolj zdrava in produktivnejša.