Seminárne správy

Pracovný seminár o pracovnej záťaži z dôvodu choroby

Podujatie sa konalo jeden celý deň a jeho cieľom bolo podnietiť diskusie a vymedziť rozsah budúcej práce agentúry EU-OSHA v oblasti chorôb z povolania v perspektíve viacročného programu a rozsiahleho súvisiacieho prehľadu BOZP, ktorý je naplánovaný na roky 2015, 2016 a 2017. Na seminári sa stretli experti nominovaní našou sieťou koordinačných stredísk, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), výskumníci, európski sociálni partneri, delegáti z pracovných skupín Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, SCOEL, výboru vedúcich inšpektorov práce, SLIC a Európskej komisie. V rámci činností agentúry je cieľom práce v oblasti chorôb z povolania prispieť k zabezpečeniu dôkazovej základne na prevenciu a lepších súhrnných informácií o rozsahu pracovnej záťaže z dôvodu choroby.

Event Details

Dátum začatia: 
10/10/2014 - 09:00
Dátum ukončenia: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23