You are here

Publikácie
19/10/2018

Bezpečná práca s nebezpečnými chemikáliami vo farmaceutickej spoločnosti

Bezpečná práca s nebezpečnými chemikáliami vo farmaceutickej spoločnosti

V tejto prípadovej štúdii sa podrobne opisuje participatívny prístup, ktorý uplatňuje farmaceutická spoločnosť v Chorvátsku pri riadení rizík súvisiacich s prácou s nebezpečnými látkami.

Súčasťou stratégie spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorá ide nad rámec vnútroštátnej legislatívy a legislatívy EÚ, je lepšie hodnotenie rizík, čo najväčšia eliminácia používania nebezpečných chemikálií a technické opatrenia na zníženie vystavenia. Vzhľadom na to, že väčšinu zamestnancov tvoria ženy, osobitný dôraz sa kladie na tehotné alebo dojčiace pracovníčky.

Odborná príprava a zvyšovanie informovanosti, ako aj účasť všetkých zamestnancov na každom štádiu vývoja a realizácie nových opatrení týkajúcich sa chemickej bezpečnosti sú kľúčové faktory úspechu tejto stratégie na znižovanie nebezpečnosti.

Downloadin:EN