You are here

Publikácie
08/04/2013

Zhrnutie – Ekologické pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Očakávané nové a vznikajúce riziká súvisiace s novými technológiami do roku 2020

Zhrnutie – Ekologické pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Očakávané nové a vznikajúce riziká súvisiace s novými technológiami do roku 2020

S cieľom splniť svoje environmentálne ciele je EÚ nastavená na rýchly rast ekologického hospodárstva. Je preto dôležité predvídať nové a vznikajúce riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na ekologických pracovných miestach, aby sa zabezpečilo, že tieto pracovné miesta nebudú dobré len pre životné prostredie, ale aj pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Toto zhrnutie predstavuje výhľadovú štúdiu, v ktorej sa identifikovali možné budúce scenáre BOZP na ekologických pracovných miestach, daný vývoj v ekologických technológiách v rôznych hospodárskych a sociálnych podmienkach. K dispozícii je aj úplná správa obsahujúca viac podrobností o metodike a zisteniach.

Objednať vytlačenú kópiuEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | NO | PL | RO | SK | SL