You are here

Publikácie
09/02/2015

Prvé zistenia druhého európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER 2)

Prvé zistenia druhého európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER 2)

V rámci druhého vydania celoeurópskeho prieskumu podnikov agentúry EU-OSHA, ESENER 2, sa zhromaždili odpovede od takmer 50 000 podnikov na otázky týkajúce sa riadenia BOZP a rizík na pracovisku, pričom osobitná pozornosť sa venovala psychosociálnym rizikám, participácii zamestnancov, ako aj stimulom a prekážkam v rámci prijímania opatrení. Cieľom je poskytnúť porovnateľné údaje na vnútroštátnej úrovni na tvorbu politiky a na pomoc podnikom pri účinnejšom riešení konkrétnych rizík. Táto prvá analýza predstavuje výber výsledkov.

Downloadin:EN