You are here

Publikácie
03/10/2018

Informačný leták: Vyrábané nanomateriály na pracovisku

Informačný leták: Vyrábané nanomateriály na pracovisku

Tento informačný leták ponúka prehľad, ako zaobchádzať s vyrobenými nanomateriálmi na pracovisku. Tieto materiály, ktoré obsahujú veľmi malé častice, môžu byť toxické.

Informačný leták obsahuje podrobné informácie o príslušných právnych predpisoch EÚ, skúma možné účinky nanomateriálov na zdravie, poskytuje zamestnávateľom užitočné rady o spôsoboch prevencie alebo minimalizácie vystavenia zamestnancov takýmto látkam a opisuje hlavné spôsoby vystavenia: inhaláciu, kontakt s kožou a požitie. Pri prevencii alebo znižovaní vystavenia nanomateriálom je možné uplatniť zásadu STOP a v informačnom letáku sa uvádzajú praktické opatrenia, ktoré je možné podľa tejto zásady prijať.

Downloadin:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV