You are here

Publikácie
10/04/2018

Zaobchádzanie s fumigovanými kontajnermi v prístavoch – zdravotné riziká a postupy prevencie

Zaobchádzanie s fumigovanými kontajnermi v prístavoch – zdravotné riziká a postupy prevencie

V tejto správe sa skúmajú možné riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácií s kontajnermi v prístavoch, ktoré boli fumigované pesticídmi.

Autori štúdie preskúmali právne predpisy, určili riziká a opísali praktické príklady preventívnych opatrení a stratégií. Dospeli k záveru, že v našich vedomostiach existujú významné medzery. Okrem toho sa problém podceňuje, čo má súvislosť s nedostatočným zaznamenávaním nežiaducich účinkov na zdravie a s často chýbajúcim označením fumigovaných kontajnerov.

Autori odporúčajú, aby sa uprednostňovali kontrolné opatrenia, ako napr. posúdenie rizika kontajnerov pred ich otvorením, pravidelné skríningy kontajnerov prichádzajúcich do prístavu a opatrenia na presadzovanie pravidiel týkajúcich sa označovania kontajnerov.

Downloadin:EN