You are here

Publikácie
18/12/2012

E-fact 65: Motivácia zamestnávateľov, aby propagovali ochranu zdravia pri práci – zhrnutie prehľadu literatúry

E-fact 65: Motivácia zamestnávateľov, aby propagovali ochranu zdravia pri práci – zhrnutie prehľadu literatúry

V tomto elektronickom informačnom letáku je zhrnutá správa, v ktorej sú predstavené výsledky prieskumu literatúry v oblasti hlavných príčin, argumentov a stimulov zamestnávateľov, aby realizovali iniciatívy na propagáciu ochrany zdravia pri práci, a sú v nich rozobrané niektoré súvisiace výzvy a prekážky. Tieto poznatky sa môžu využiť na podnietenie a motivovanie zamestnávateľov k tomu, aby začali propagovať ochranu zdravia pri práci. Propagácia ochrany zdravia pri práci je spojeným úsilím zamestnávateľov, zamestnancov a spoločnosti o zlepšenie zdravia a dobrých podmienok ľudí pri práci. Rozvoj a udržanie zdravého pracovného prostredia a zamestnancov prináša jasné výhody spoločnostiam a zamestnancom, ale môže viesť aj k zlepšeniu sociálneho a hospodárskeho vývoja na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Downloadin:EL | EN | FR | LT | LV | MT | NL | NO | SK