Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Psychosociálne rizikové faktory a poškodenia podporno-pohybovej sústavy: čo sa môžeme dozvedieť o vplyve digitálnych technológií, prevencii a návrate do práce?

V sérii diskusných dokumentov a článkov je pozornosť venovaná vplyvu, ktorý môžu mať psychosociálne rizikové faktory (napr. nadmerné pracovné zaťaženie) na vznik poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Zahŕňajú aj publikácie, ktoré sa zaoberajú vplyvmi digitalizácie na expozíciu zamestnancov fyzikálnym rizikovým faktorom (napr. opakujúcim sa úlohám) pre rozvoj poškodení podporno-pohybovej sústavy.