ESENER-1Vybrať otázku

 

 

* Priemer za Európsku úniu obsahuje údaje za Chorvátsko, aj keď nebolo členským štátom EÚ v čase vykonávania terénnej práce v rámci prieskumu ESENER-1 v roku 2009 (Chorvátsko vstúpilo do EÚ 1. júla 2013). Tieto údaje boli zahrnuté v záujme zachovania konzistentnosti s prezentáciou údajov z prieskumu ESENER-2. Potrebné je uviesť, že ich zaradenie má len veľmi malý vplyv na údaje týkajúce sa EÚ v porovnaní so zverejnenými údajmi z prieskumu ESENER-1, ktoré platia pre EÚ-27.