Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka Európske observatórium rizík

Európske observatórium rizík

Cieľom Európskeho observatória rizík agentúry EU-OSHA je určiť nové a vznikajúce riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby sa zlepšilo vhodné načasovanie a účinnosť preventívnych opatrení. Na dosiahnutie tohto cieľa Európske observatórium rizík poskytuje prehľad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe, opisuje trendy a sprievodné faktory a predvída zmeny v práci a ich pravdepodobný vplyv na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Úloha

Keďže naša spoločnosť sa vyvíja pod vplyvom nových technológií a meniacich sa hospodárskych a sociálnych podmienok, naše pracoviská, pracovné postupy a procesy sa sústavne menia. Tieto nové situácie so sebou prinášajú nové riziká a výzvy pre zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré zasa vyžadujú politické, administratívne a technické prístupy na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

stratégii Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2002 – 2006 sa určila potreba pripraviť sa na tieto nové okolnosti a zdôraznilo sa, že

predvídanie nových a vznikajúcich rizík, či už sú spojené s technologickou inováciou alebo sú spôsobené sociálnymi zmenami, je mimoriadne dôležité, aby sa riziká udržali pod kontrolou.
Na to je potrebné predovšetkým priebežné skúmanie samotných rizík, na základe systematického zhromažďovania informácií a vedeckých stanovísk”.

V stratégii sa preto od agentúry požaduje, aby zriadila Európske observatórium rizík na vykonávanie týchto úloh. V súčasnej stratégii Spoločenstva na obdobie rokov 2007 – 2012 sa opätovne zdôraznil význam predvídania rizík a observatórium agentúry bolo vyzvané na prijatie viacerých nových iniciatív.
 

Spôsob našej práce

Európske observatórium rizík pridáva hodnotu prostredníctvom zhromažďovania a analýzy informácií, ich uvádzania do súvislostí (najmä pokiaľ ide o európsky sociálny program a stratégiu Spoločenstva), vyhľadávania trendov s cieľom predvídať zmeny a predkladania kľúčových otázok našej cieľovej skupine: politickým stratégomvedeckovýskumným pracovníkom. Okrem toho sa snažíme podnecovať diskusie a úvahy medzi zainteresovanými partnermi agentúry EU-OSHA a poskytovať platformu na diskusiu medzi politickými stratégmi na rôznych úrovniach.

Informácie potrebné na určenie nových a vznikajúcich rizík môžu pochádzať z mnohých zdrojov, ako sú údaje z úradných registrov, odborná literatúra, odborné prognózy alebo údaje z prieskumov. Na pokrytie všetkých týchto potenciálnych zdrojov informácií organizujeme naše činnosti okolo štyroch základných oblastí.

Predvídanie nových a vznikajúcich rizík

Predvídanie rizík je základným cieľom určeným pre Európske observatórium rizík v stratégii Spoločenstva na obdobie rokov 2007 – 2012. Po konzultácii a diskusii s odborníkmi a zainteresovanými stranami sme sa dohodli na

pracovnom vymedzení pojmu „vznikajúce riziká BOZP”:
každé riziko pri práci, ktoré je nové a narastá

.

„Novým” máme na mysli, že:

 • riziko doteraz neexistovalo a spôsobujú ho nové procesy, technológie, druhy pracovísk, organizačné či spoločenské zmeny, alebo
 • dlhodobý problém sa teraz považuje za riziko pod vplyvom zmeny v sociálnom či verejnom vnímaní, alebo
 • nové vedecké poznatky umožňujú určiť dlhodobý problém ako riziko.

Riziko „narastá”, ak:

 • narastá počet nebezpečenstiev prispievajúcich k riziku, alebo
 • sa zvyšuje vystavenie nebezpečenstvu prispievajúcemu k riziku (úroveň vystavenia a/alebo počet vystavených ľudí), alebo
 • sa zhoršuje vplyv nebezpečenstva na zdravie zamestnancov (závažnosť účinkov na zdravie a/alebo počet postihnutých osôb).

prognóza

Prvé kroky na určenie vznikajúcich rizík sa prijali pri uverejnení štyroch správ o odborných prognózach, ktoré zahŕňali fyzické, biologické, psychosociálnechemické vznikajúce riziká. Tieto správy sú výsledkom odbornej konzultácie prostredníctvom metodiky Delphi a nadväzovali na ne mnohé prehľady literatúry a podrobné správy s cieľom preskúmať najzávažnejšie riziká určené v odborných prognózach, ako je vystavenie nanomateriálom na pracovisku.

V súčasnej stratégii Spoločenstva na obdobie rokov 2007 – 2012 bolo Európske observatórium rizík vyzvané „zlepšiť predchádzanie rizikám vrátane rizík spojených s novými technológiami, biologickými rizikami, komplexnými rozhraniami ‚človek-stroj‘ a vplyvom demografického vývoja”. Toto podporuje iniciatívu observatória začať prognostický projekt na vytvorenie súborov scenárov na preskúmanie možného vplyvu technologickej inovácie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci do roku 2020. Tento projekt sa bude zameriavať na tzv. ekologické pracovné miesta, keďže impulz na vytvorenie tzv. ekologického hospodárstva je príležitosťou na predvídanie potenciálnych nových rizík pri týchto rozvíjajúcich sa pracovných miestach a zabezpečenie zavedenia účinných opatrení na ich prevenciu. Vytvorené scenáre majú pomôcť politickým stratégom lepšie posúdiť, aké rozhodnutia musia zvážiť pri formovaní lepšej budúcnosti BOZP.

Prieskum podnikov (ESENER)

 

Z množstva rizík na pracovisku sa prieskum osobitne zameriava na rastúcu – a pomerne novú – oblasť psychosociálnych rizík. Tieto riziká, ktoré súvisia so spôsobom rozvrhnutia, organizácie a riadenia práce, ako aj s jej hospodárskym a sociálnym kontextom, spôsobujú zvýšenie miery stresu, čo môže viesť k závažnému poškodeniu duševného a telesného zdravia.

V prieskume sa respondentom kladú otázky o opatreniach prijatých na pracovisku, hlavných dôvodoch na prijatie opatrení a najväčších prekážkach. Otázky sa vzťahujú na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia vo všeobecnosti, riadenie psychosociálnych rizík a tiež zapojenie zamestnancov.

So samostatnými rozhovormi zameranými na manažérov a zástupcov pre bezpečnosť a ochranu zdravia prieskum ESENER zahŕňa takmer 36 000 telefonických rozhovorov, pokrývajúcich podniky zo súkromného verejného sektora s desiatimi alebo viac zamestnancami v 27 členských štátoch EÚ, ako aj v Chorvátsku, Turecku, Nórsku a Švajčiarsku.

Projekt ESENER v skratke

„BOZP v číslach”: určovanie a analýza trendov

V tomto oddiele sa nachádzajú informácie o špecifických skupinách zamestnancov, vystaveniach, účinkoch na zdraviepriemyselných odvetviach založené na zbere, analýze a konsolidácii existujúcich počítačových údajov z národných a medzinárodných zdrojov údajov (monitorovací systém – dostupný len v angličtine), ako sú:

 • prieskumy pracovných síl,
 • zamestnanecké prieskumy,
 • registre úrazov,
 • registre chorôb z povolania,
 • registre úmrtí,
 • registre vystavenia negatívnym vplyvom.

Zdrojmištatistické analytické podkladové dokumenty. Štatistickými zdrojmi sú kombinácia administratívnych registrov a štatistík (registre chorôb z povolania, registre vystavenia negatívnym vplyvom), prieskumy, systémy dobrovoľného hlásenia a inšpekčné správy. Kombinácia rôznych zdrojov s neporovnateľnými údajmi, príklady len z jedného členského štátu, jednorazové štúdie a štúdie založené na údajoch mimo vnútroštátnych oficiálnych zdrojov pomáhajú zaplniť medzery v poznatkoch.

Účelom je poskytnúť dôkazovú základňu, čo najkomplexnejší obraz potenciálnych otázok v oblasti BOZP, rizík a účinkov na zdravie na zvolených témach a poskytnúť odporúčania pre výskum, politiku a prax.
Tieto správy odrážajú hlavný cieľ Európskeho observatória rizík: skoršiu identifikáciu vznikajúcich trendov a rizík v práci s cieľom pomôcť nasmerovať zdroje a umožniť včasnejšie a účinnejšie zásahy.

Vydania „BOZP v číslach” takisto dopĺňajú široký výber príkladov osvedčených postupov zhromaždených agentúrou od jej vytvorenia. Ak sú k dispozícii informácie o osvedčených postupoch, nájdete tu odkazy na takéto informácie.
Pri niektorých témach sú k dispozícii podrobnejšie informácie z členských štátov. V takom prípade sú poskytnuté samostatné vnútroštátne správy.

Podpora koordinácie výskumu BOZP v EÚ

výskum

Európske observatórium rizík sa zameriava na posilnenie koordinácie výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v EÚ. Vo všetkých členských štátoch mnohé organizácie vykonávajú alebo financujú výskum BOZP, ale ­– tak ako v iných oblastiach – je výskum často príliš rozdrobený, čo znamená, že obmedzené zdroje nemusia byť využité najlepšie.

Práca observatória na koordinácii výskumu sa začala, keď bola na základe stratégie Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2002 – 2006 agentúra požiadaná „konať ako hybná sila v záležitostiach týkajúcich sa zvyšovania informovanosti a predvídania rizík” a zdôraznila sa dôležitosť koordinácie a praktického významu výskumu BOZP, najmä pokiaľ ide o nové a vznikajúce riziká: „Predvídanie nových a vznikajúcich rizík, či už sú spojené s technologickou inováciou alebo sú spôsobené sociálnymi zmenami, je mimoriadne dôležité, aby sa riziká udržali pod kontrolou (…). Vedeckovýskumní pracovníci musia prijať jednotný prístup: vedeckovýskumné organizácie musia koordinovať svoje príslušné programy, zamerať ich na riešenie praktických ťažkostí, ktoré vznikajú na pracovisku, a pripraviť prenos výsledkov výskumu do firiem, najmä do MSP.”

Ako prvý krok, a na žiadosť Komisie, agentúra pripravila správu o prioritách výskumu BOZP v EÚ. Správa bola vypracovaná interne a bola odoslaná na konzultáciu sieti kontaktných miest agentúry, expertným sieťam EÚ a medzinárodným organizáciám BOZP. V decembri 2005 observatórium usporiadalo seminár na konsolidáciu záverov správy, na ktorom sa zišli hlavné vedeckovýskumné inštitúcie BOZP z celej EÚ. Bol to prvý zo série seminárov organizovaných observatóriom vo viacerých členských štátoch zameraných na hľadanie spôsobov na zvýšenie ich spolupráce na úrovni výskumných programov.

Správa slúžila aj ako podnet na druhú stratégiu Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci (2007 – 2012) a dosiahla významný vplyv z hľadiska určenia prioritných oblastí, ako je možné vidieť v častiach zaoberajúcich sa novými a vznikajúcimi rizikami, do tej miery, že v rámci tejto stratégie bola agentúra konkrétne vyzvaná, aby „medzi vnútroštátnymi výskumnými inštitúciami pre zdravie a bezpečnosť podporovala stanovenie spoločných priorít, výmenu výsledkov a zohľadnenie potrieb v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci vo výskumných programoch ”.

Počas roka 2005 observatórium zohralo tiež prvoradú úlohu pri príprave návrhu konzorcia kľúčových vedeckovýskumných inštitúcií na presadzovanie výskumnej spolupráce v oblasti nových a vznikajúcich rizík. Konzorciu New OSH ERA, vedenému Fínskym inštitútom pre ochranu zdravia pri práci, sa podarilo získať finančné prostriedky zo 6. rámcového programu pre výskum a počas štyroch rokov trvania projektu (2006 – 2010) agentúra zohrala významnú úlohu pri dosahovaní jeho ambicióznych cieľov.

Počas nasledujúcich rokov bude agentúra ďalej podporovať koordináciu výskumu BOZP, a to hľadaním konsenzu o spoločných prioritných témach medzi významnými subjektmi – vrátane preskúmania správy o prioritách výskumu BOZP v EÚ z roku 2005 – a úzkou spoluprácou s členskými štátmi a hlavnými medzinárodnými sieťami a organizáciami, ako sú PEROSH, MOP, WHO alebo NIOSH.

zahrnuté do: