Zhrnutie - Riadenie psychosociálnych rizík v európskych mikropodnikoch a malých podnikoch: Kvalitatívne dôkazy z tretieho európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER 2019)

Keywords:

V tejto správe sú predstavené hlavné zistenia zo štúdie o riadení psychosociálnych rizík na pracoviskách v Európe. Vychádza z kvalitatívnych dôkazov získaných z rozhovorov v mikropodnikoch a malých podnikoch v Dánsku, Nemecku, Španielsku, Chorvátsku, Holandsku a Poľsku, ktoré sa zúčastnili na treťom európskom prieskume podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER 2019).

Správa prináša informácie, ktoré ozrejmujú spôsob, ako je organizované riadenie psychosociálnych rizík v mikropodnikoch a malých podnikoch na základe výpovedí manažérov a pracovníkov. Prispieva k lepšiemu porozumeniu hlavných faktorov, pokiaľ ide o prostredie, v ktorom podniky pôsobia vrátane národného kontextu, ekonomických faktorov a otázok súvisiacich s prácou.

Štúdiou sa potvrdzujú výsledky prieskumu ESENER 2019, ktoré poukazujú na možnosť väčšej flexibility v tom, ako si pracovníci organizujú svoje pracovné úlohy a pracovný čas, čo predstavuje základ prevencie psychosociálnych rizík. Štúdia sa okrem toho zaoberá negatívnym vplyvom pandémie ochorenia COVID-19 na základe odpovedí zo zúčastnených pracovísk.

Prevziať in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |