Summary - Výhľadová štúdia o obehovom hospodárstve a jeho vplyve na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 2. fáza – mikroscenáre

Keywords:

Prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje nové obchodné modely, nové spôsoby práce, ktoré môžu viesť k novým rizikám pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov. V tejto správe sa uvádzajú výsledky druhej fázy uvedenej výhľadovej štúdie o obehovom hospodárstve.  Jej súčasťou boli aj dialógy so zainteresovanými stranami na štyroch praktických seminároch v roku 2022.

Počas týchto seminárov účastníci preskúmali možnosti do budúcna a určili konkrétne dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Na základe týchto diskusií sa v správe uvádzajú hlavné opatrenia potrebné pri prechode na európske obehové hospodárstvo na vytvorenie prístupu k BOZP zameraného na človeka.

Prevziať in: en