Zhrnutie - Tretí Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER): Ako európske pracoviská riadia bezpečnosť a zdravie pri práci - prehľadná správa

Keywords:

Na treťom európskom prieskume podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) sa zúčastnilo viac ako 45 000 podnikov z 33 krajín. Výsledky je možné porovnávať navzájom podľa veľkosti podnikov, odvetví činnosti a krajín, ako aj s výsledkami za rok 2014.

Táto prehľadná správa je cenným nástrojom pre tvorbu európskej politiky. Analyzujú sa v nej výsledky prieskumu ESENER 2019 a skúma sa vývoj od roku 2014 na lepšie pochopenie a riešenie potrieb podnikov. V správe sa skúma aj spôsob identifikovania a riadenia rizík bezpečnosti a ochrany zdravia. V záujme zlepšenia sa analyzujú možné stimuly a prekážky, pričom sa venuje zvýšená pozornosť existujúcim právnym predpisom. Osobitne sa správa zameriava na psychosociálne riziká a participáciu zamestnancov. Predmetom úvah je aj dosah pandémia ochorenia COVID-19 na riadenie rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prevziať in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |