Slovinsko: Kontrolovanie expozície pracovníkov nebezpečným látkam pri výrobe domácich spotrebičov
02/11/2019 Zadajte: Prípadové štúdie 3 strany

Slovinsko: Kontrolovanie expozície pracovníkov nebezpečným látkam pri výrobe domácich spotrebičov

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Organizácia, ktorá získala uznanie 

Slovinská výrobná spoločnosť Gorenje, d.d., prijala systematický prístup založený na spolupráci, pokiaľ ide o identifikáciu a odstraňovanie rizík vyplývajúcich z nebezpečných látok, do ktorého sa zapája vedenie, pracovníci a ich zástupcovia, ako aj multidisciplinárny tím odborníkov.

Spoločnosť prostredníctvom zmien v prístrojovom vybavení a procesoch, ako aj prostredníctvom lepšieho riadenia a monitorovania chemikálií znížila počet používaných chemikálií, počet pracovníkov, ktorí sú im vystavení, aj mieru expozície. Svojím prístupom zďaleka presahuje legislatívne požiadavky, napĺňa pretrvávajúci záväzok zlepšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov a delí sa o svoje poznatky s ďalšími spoločnosťami v Slovinsku.

Download in:EN | SL

Ďalšie publikácie o tejto téme