Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: záverečná správa z trojročného projektu SESAME
19/06/2018 Zadajte: Správy 103 strany

Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: záverečná správa z trojročného projektu SESAME

Keywords:Microenterprises

Táto správa prináša zistenia záverečnej analýzy projektu SESAME, ktorý je trojročným projektom zameraným na výskum stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe. Hlavným cieľom analýzy bolo zistiť, čo funguje, pre koho a v akých súvislostiach.

Jedným z kľúčových odporúčaní vyplývajúcich z tejto štúdie je potreba posilniť a udržať štátne systémy regulácie a inšpekcie vo všetkých členských štátoch EÚ. V analýzach sa tiež poukazuje na význam zapojenia odborových zväzov a zamestnávateľských organizácií do rozvoja politík, ktoré môžu mať dosah na mikropodniky a malé podniky, zlepšiť začlenenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci do systému vzdelávania pre jednotlivé odvetvia a ponúknuť udržateľné, ľahko uplatniteľné a prevoditeľné riešenia pre mikropodniky a malé podniky.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme