Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov v poľnohospodárstve, chove hospodárskych zvierat, záhradníctve a lesníctve
17/08/2017 Zadajte: Európske príručky 176 strany

Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov v poľnohospodárstve, chove hospodárskych zvierat, záhradníctve a lesníctve

Keywords:Workers, Podpora ochrany zdravia na pracovisku

Táto nezáväzná príručka obsahuje informácie a príklady osvedčených postupov v súvislosti s uplatňovaním smerníc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia spolu s ďalšími nevyhnutnými prvkami, ako sú vysvetlenia a praktické príklady nebezpečenstiev a rizík počas všetkých štádií poľnohospodárskych, záhradníckych a lesníckych činností. Účelom tejto príručky je pomôcť všetkým zainteresovaným stranám, predovšetkým poľnohospodárom, pracovníkom dohľadu (predovšetkým v MSP), zamestnancom, pracovníkom a ich zástupcom, ako aj iným pri uplatňovaní smerníc a správnom riadení prevencie rizík pri práci. Obsahom tejto príručky je aj súhrn rôznych smerníc EÚ, odkazov a bibliografie poskytovateľov informácií, slovník, zoznam hlavných otázok a zoznam podľa tém, tabuľka s praktickými príkladmi a všeobecná tabuľka s povinnosťami zainteresovaných strán. Táto príručka obsahuje rôzne príklady osvedčených postupov, ktoré buď boli vybrané z príručiek existujúcich v členských štátoch EÚ alebo osobitne vypracované pre túto príručku. Táto publikácia je dostupná v tlačenej podobe vo všetkých jazykoch.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme