Od politiky k praxi: politiky, stratégie, programy a opatrenia na podporu BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch

Keywords:

V tejto správe sa poskytuje prehľad o tom, ako je možné podporiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch a malých podnikoch.

Mikropodniky a malé podniky sa pri identifikácii a riadení rizík stretávajú s osobitnými problémami. V správe sa na základe príkladov dobrej praxe z 12 krajín EÚ poukazuje na to, ako rôzni sprostredkovatelia, orgány a inštitúcie BOZP môžu nadviazať kontakt s mikropodnikmi a malými podnikmi a podporiť ich. Správa sa zaoberá aj skúsenosťami sprostredkovateľov v oblasti BOZP, ktorí spolupracujú s mikropodnikmi a malými podnikmi, získanými prostredníctvom workshopov a rozhovorov uskutočnených v deviatich členských štátoch EÚ: Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko.

Pri zaručovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na najmenších pracoviskách neexistuje jedno riešenie vhodné pre všetkých. Najefektívnejšia a najúčinnejšia bude pravdepodobne kombinácia rôznych nástrojov a iniciatív, prispôsobená konkrétnym potrebám každého podniku.

V mikropodnikoch a malých podnikoch, vo väčšine prostredí a v odvetviach treba urobiť podstatne viac na zlepšenie BOZP. Na základe príkladov prezentovaných v tejto správe sa vypracujú odporúčania na podporu politík v budúcnosti.

Prevziaťin: en