Kľúčové trendy a hybné sily zmeny v informačných a komunikačných technológiách a v mieste výkonu práce
04/05/2017 Zadajte: Správy 154 strany

Kľúčové trendy a hybné sily zmeny v informačných a komunikačných technológiách a v mieste výkonu práce

Keywords:Vznikajúce riziká, ICT/digitalisation, Stres a psychosociálne riziká

V tejto správe sa uvádzajú zistenia prvého pracovného balíka projektu agentúry EU-OSHA „Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025“ [Prognóza nových a vznikajúcich rizík BOZP súvisiacich s informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) a miestom výkonu práce do roku 2025].

Trendy a kľúčové hybné sily zmeny sa určili počas trojfázového postupu: preskúmania výhľadu do budúcnosti, konzultácie s odborníkmi prostredníctvom telefonických rozhovorov a prieskumu podobného delfskej metóde, po čom nasledoval krátky pracovný seminár. V správe sa uvádza zoznam a opis týchto dôležitých trendov a hybných síl, ktoré sú usporiadané podľa tzv. kategórií STEEP (spoločenské, technologické, hospodárske, environmentálne a politické).

Počnúc demografickými zmenami po technologické inovácie, ide o rozhodujúce faktory na určenie výziev v oblasti BOZP, ktorým bude v súvislosti s digitalizáciou práce čeliť Európa v roku 2025.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme