Informačný list: zraniteľní zamestnanci a nebezpečné látky
18/10/2019 Zadajte: Informačné letáky 4 strany

Informačný list: zraniteľní zamestnanci a nebezpečné látky

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Ženy a BOZP

Tento informačný list prináša praktické usmernenia o zákonných povinnostiach a osvedčených postupoch týkajúcich sa zraniteľných zamestnancov, ktorí môžu byť vystavení nebezpečným látkam pri práci. Dôležité je, aby sa pri hodnotení rizík a prijímaní preventívnych opatrení zohľadňovali skupiny zamestnancov s osobitnými potrebami alebo mimoriadne rizikové skupiny.

Informačný list prináša prehľad zákonných povinností zamestnávateľa a zameriava sa na osobitné skupiny, ako sú mladí ľudia, migranti alebo dočasní zamestnanci so zdravotnými problémami, tehotné alebo dojčiace ženy a zamestnankyne. Čo môžu zamestnávatelia pre ochranu týchto skupín zamestnancov pred ujmou, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku expozície nebezpečným látkam?

Download in:DE | EN | FI | FR | IS | LV | MT | NL | PT | SK | SL

Ďalšie publikácie o tejto téme