Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská 2016 – 2017
26/04/2017 Zadajte: Prípadové štúdie 44 strany

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská 2016 – 2017

Keywords:Starnutie a BOZP, Campaign 2020-2022, Campaign 2016-2017

Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská organizuje agentúra EU-OSHA ako súčasť kampane s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Účelom kampane je podpora udržateľnej práce a zdravého starnutia už od začiatku pracovného života a cieľom ceny je oceniť spoločnosti a organizácie, ktoré preukázali vynikajúce a inovačné metódy podpory udržateľnej práce v kontexte starnúcej pracovnej sily.

Súhrny príkladov uvedené v tejto brožúre obsahujú výsledky a prínosy, ktoré organizácia môže dosiahnuť, ak koná nad rámec základných právnych požiadaviek v oblasti BOZP a ak uzná potenciál udržania zdravia zamestnancov počas celého pracovného života.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | NO | PL | PT | SK | SL

Ďalšie publikácie o tejto téme