fs64ew06_sk
15/05/2007 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

fs64ew06_sk

Keywords:BOZP a mladí ľudia

Riziku na pracovisku môžu byť vystavení najmä mladí ľudia, pretože nemajú dostatok skúseností, nie sú náležite zaškolení a zatiaľ si neuvedomujú všetky nebezpečenstvá. Potrebujú odborné rady, informácie a kvalifikovaný dohľad, ako aj vhodné, bezpečné a zdravé pracoviská. Na osoby mladšie ako 18 rokov, predovšetkým na tie, ktoré sa zúčastňujú na odbornej príprave a praxi a tie, ktoré vykonávajú príležitostné práce, pričom ešte navštevujú školu alebo inú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu, sa vzťahujú prísnejšie predpisy, pokiaľ ide o zákazy týkajúce sa vystavenia nebezpečenstvu a dĺžky pracovnej doby. Tento informačný leták poskytuje všeobecný súhrn požiadaviek na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a konkrétne sa zameriava na mladých ľudí. Iné informačné letáky poskytujú viac informácií pre zamestnávateľov, vedúcich zamestnancov, mladých ľudí a rodičov.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme