Factsheet 69 - Mladí zamestnanci – Fakty a čísla. Vystavenie rizikám a vplyv na zdravie
20/06/2007 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 69 - Mladí zamestnanci – Fakty a čísla. Vystavenie rizikám a vplyv na zdravie

Keywords:Prevencia úrazov, Nebezpečné látky, Emerging risks, HORECA, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy, Hluk pri práci, BOZP a mladí ľudia, Stres a psychosociálne riziká, Štatistiky, Ženy a BOZP

Tento informačný leták obsahuje zhrnutie správy o hodnotení rizík týkajúcich sa mladých zamestnancov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť prehľad rizík, ktoré ohrozujú mladých zamestnancov pri práci, ako aj dlhodobých a krátkodobých dôsledkov vyplývajúcich z vystavenia zamestnancov týmto rizikám. Uvedený prehľad sa poskytuje prostredníctvom analýzy štatistík a štúdií a vybraných prípadových štúdií o prevencii. Pre mnohé sektory a zamestnania, v ktorých pracujú mladí ľudia, je typické vysoké riziko nehodovosti a vystavenie viacerým rizikám na pracovisku. Je potrebné prijať konkrétne zamerané opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj každodennej praxe na pracovisku. V tomto informačnom letáku sa poskytuje niekoľko odporúčaní.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme