Zhrnutie – hodnota bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a náklady spojené s pracovnými úrazmi a chorobami súvisiacimi s prácou pre spoločnosť
22/07/2019 Zadajte: Správy 10 strany

Zhrnutie – hodnota bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a náklady spojené s pracovnými úrazmi a chorobami súvisiacimi s prácou pre spoločnosť

Keywords:Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre podniky

V tejto správe sa podrobne opisujú zistenia druhej etapy projektu agentúry EU-OSHA zameraného na odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, ako aj úmrtiami súvisiacimi s prácou na európskej úrovni. Na odhad nákladov boli vypracované dva prístupy:

  1. prístup zdola hore, ktorý vychádza z jednotlivých zložiek nákladov – priamych, nepriamych a nehmotných nákladov
  2. prístup zhora dole, ktorý vychádza z medzinárodných údajov o ekonomickej záťaži spôsobenej úrazmi a chorobami.

Odhad nákladov sa zameriava na päť krajín (Fínsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko a Taliansko), v prípade ktorých existuje dostatočné množstvo údajov a ktoré sú reprezentatívne, pokiaľ ide rôznorodosť zemepisných, priemyselných a spoločenských systémov Európy. Výsledky každého modelu sa porovnajú, zvážia sa silné a slabé stránky a preskúmajú sa závery, ktoré z toho vyplývajú pre tvorcov politiky.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ET | FI | FR | IT | LT | LV | MT | PL | RO | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme