Výťah –  Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: pohľad z pracoviska
19/06/2018 Zadajte: Správy 13 strany

Výťah – Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: pohľad z pracoviska

Keywords:Microenterprises

V tejto správe sa uvádzajú zistenia štúdie o poznatkoch a skúsenostiach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v 162 mikropodnikoch a malých podnikoch vybraných z rôznych hospodárskych odvetví v deviatich členských štátoch EÚ. Každá prípadová štúdia zahŕňala návštevu zúčastnenej spoločnosti a rozhovory s majiteľom – manažérom a jedným zo zamestnancov, ako aj pozorovanie činností podniku.

Niektoré z najbežnejšie pozorovaných postojov medzi skúmanými mikropodnikmi a malými podnikmi zahŕňali vonkajšie charakteristiky, ktoré ovplyvňujú služobné činnosti a činnosti v oblasti BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch vrátane vnútroštátnych regulačných a spoločensko-hospodárskych súvislostí. V správe sa rozoberajú dôsledky takýchto postojov a súvislostí.

Download in:DE | EL | EN | ET | FR | HR | IS | LT | NL | RO | SK

Ďalšie publikácie o tejto téme