Zhrnutie: Súvislosti a opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ – projekt SESAME
13/06/2016 Zadajte: Správy 10 strany

Zhrnutie: Súvislosti a opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ – projekt SESAME

Keywords:Podnik, ESENER, Microenterprises

V tejto publikácii je zhrnutá správa, v ktorej sa poskytuje kritický prehľad o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch a malých podnikoch (MSP). Poukazuje nielen na význam MSP pre ekonomiku a spoločnosť vo všeobecnosti, ale aj na to, že existujú závažné a odôvodnené obavy v súvislosti s BOZP v MSP. Existuje veľa dôkazov, ktoré poukazujú na vyššie riziko vážnych úrazov a smrteľných úrazov v MSP ako vo väčších organizáciách. V správe sa venuje pozornosť hlavným dôvodom tejto skutočnosti vrátane obmedzených zdrojov mikropodnikov a stredných podnikov, ako aj ich postaveniu v ekonomike. Napokon sa v správe poukazuje i na veľké medzery v súčasných poznatkoch, ktoré, keby sa zaplnili, by mohli pomôcť zlepšiť opatrenia v oblasti BOZP v MSP.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme