Platform_Economy_policy_brief.pdf

Platformy digitálnej práce a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: politický dokument

Čoraz viac ľudí je zamestnaných prostredníctvom platforiem digitálnej práce. V tomto prehľade sa vymedzujú a charakterizujú platformy digitálnej práce a ľudia, ktorí pre tieto platformy pracujú. Skúmajú sa súvisiace riziká pre bezpečnosť a ochranu práce (BOZP), ktoré vznikajú v súvislosti s digitálnym dohľadom, tlakom na výkonnosť a neistotou zamestnania.

V správe sa poukazuje na postavenie väčšiny pracovníkov ako samostatne zárobkovo činných osôb, čo znamená, že veľmi často sa na nich nevzťahujú právne predpisy EÚ v oblasti BOZP ani legislatíva členských štátov, a to má dôsledky na prevenciu a riadenie rizík BOZP. Predmetom diskusií sú nové iniciatívy a právne predpisy zamerané na zlepšenie pracovných podmienok a ochranu týchto pracovníkov.

Prevziať in: cs | el | en | es | fr | hr | it | lt | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |