Súvislosti a opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ – projekt SESAME
15/04/2016 Zadajte: Správy 138 strany

Súvislosti a opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ – projekt SESAME

Keywords:Podnik, ESENER, Microenterprises

V tejto správe sa uvádza zlomový prehľad situácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch a malých podnikoch. Poukazuje nielen na význam mikropodnikov a malých podnikov pre hospodárstvo a spoločnosť vo všeobecnosti, ale aj na to, že existujú závažné a odôvodnené obavy v súvislosti s BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch. Existuje veľa dôkazov, ktoré poukazujú na vyššie riziko vážnych úrazov a smrteľných úrazov v mikropodnikoch a malých podnikoch ako vo väčších organizáciách. V správe sa venuje pozornosť hlavným dôvodom tejto skutočnosti vrátane obmedzených zdrojov mikropodnikov a stredných podnikov, ako aj ich postaveniu v rámci hospodárstva. Napokon sa v správe poukazuje i na výrazné medzery v súčasných poznatkoch, ktoré by v prípade ich vyriešenia mohli pomôcť zlepšiť opatrenia v oblasti BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme