Analytická správa o politikách, stratégiách a programoch EÚ a členských štátov týkajúcich sa starnúcej populácie a pracovnej sily – informačný leták

Keywords:

V tomto dokumente nájdete krátke zhrnutie analytickej správy agentúry EU-OSHA o politikách a opatreniach na európskej a národnej úrovni, ktorých cieľom je riešiť problémy spojené so starnutím populácie v Európe. Poskytuje stručný opis faktorov, ktoré ovplyvňujú tvorbu politík, a problémy, ktorým čelia tvorcovia politík pri predlžovaní pracovného života a zvyšovaní zamestnateľnosti starších pracovníkov. Skúmajú sa v ňom tiež nadnárodné a národné vplyvy na tvorbu politík, sumarizuje sa situácia na úrovni krajín a posudzuje sa súčasný právny a politický rámec EÚ. V rámci neho sú predložené aj úvahy pre tvorbu budúcich politík.

Prevziaťin: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sv |