Predchádzajúce kampane za zdravé pracoviská

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Kampane za zdravé pracoviská prebiehali od roku 2000, pôvodne pod názvom „Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.

V roku 2007 sa dĺžka každej kampane zvýšila z jedného roka na dva roky, čo zodpovedá čoraz väčšej potrebe zvyšovania informovanosti o otázkach bezpečnosti a ochrane zdravia na rôznych úrovniach prostredníctvom poskytovania dostupných údajov, informácií a nástrojov počas dlhšieho obdobia.

Kampane rástli od úspechu k úspechu, a to pomocou:

  • rozsiahlejšej a silnejšej siete zainteresovaných strán, partnerov kampane a mediálnych partnerov, ktorí sa zaviazali podporovať kampaň.
  • výroby a distribúcie väčšieho množstva materiálov kampane alebo jeho prístupu cez internet
  • širšieho mediálneho pokrytia, vďaka ktorému bolo možné osloviť rozmanitejšie a medzinárodné publikum
  • rozvoja viacerých zdrojov a nových iniciatív

Úspech kampaní za zdravé pracoviská, ich schopnosť preniknúť do organizácií na rôznych úrovniach a pozitívny kaskádovitý efekt od politických predstaviteľov až po dielne do veľkej miery závisí od odhodlania a úsilia rozsiahlej siete partnerov, ktorá zahŕňa všetky profesie v celom rade odvetví. Táto sieť je dôležitá pre podporu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v rôznych odvetviach celej Európy.

Prečítajte si viac o predchádzajúcich kampaniach

2016 – 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

V rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie sa propagoval význam udržateľnej práce – t. j. bezpečné a zdravé pracovné podmienky od začiatku do konca pracovného života. V dôsledku starnutia európskej pracovnej sily a zvyšovania veku odchodu do dôchodku nadobúda zaistenie bezpečných, zdravých a spravodlivých pracovných podmienok čoraz väčší význam. Vďaka nim sú ľudia schopní pracovať dlhšie a odísť do dôchodku v dobrom zdraví. V kampani sa poukázalo na spôsoby riadenia BOZP v kontexte starnutia pracovnej sily a podnietila sa výmena informácií a osvedčených postupov. Demografické zmeny vplývajú na väčšinu pracovných miest v Európe. Avšak zavedením opatrení na zabezpečenie udržateľnosti práce podniky a organizácie môžu minimalizovať negatívne vplyvy a zvýšiť produktivitu a zaistiť tak bezpečnejšiu a zdravšiu prácu pre každého.
Archivované webové sídlo môžete navštíviť tu.

2014 – 2015: Zdravé pracoviská bez stresu.

healthy workplaces campaign 2014

Stres je druhý najčastejšie sa vyskytujúci zdravotný problém súvisiaci s prácou v Európe a spolu s ďalšími psychosociálnymi rizikami sa považuje za príčinu viac ako polovice (50 – 60 %) vymeškaných pracovných dní. Zlé psychosociálne pracovné prostredie môže mať výrazne negatívny vplyv na zdravie zamestnanca.

Psychosociálne riziká existujú na každom pracovisku. Dajú sa však úspešne hodnotiť a riadiť aj s obmedzenými zdrojmi. Cieľom tejto kampane je poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom pomoc a usmernenia v oblasti riadenia pracovného stresu a psychosociálnych rizík a tiež podporiť používanie praktických a jednoduchých nástrojov, ktoré snahy v tejto oblasti uľahčujú.

2012 – 2013: Spolupráca pri prevencii rizík

kampaň Zdravé pracoviská 2012

Kampaň agentúry na obdobie rokov 2012 – 2013 je zameraná na prevenciu rizika. Jednoducho povedané, prevencia súvisí s riadením rizík súvisiacich s prácou s cieľom pomôcť znížiť počet pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Konečnú zodpovednosť za riadenie rizík nesú zamestnávatelia a vrcholový manažment, ale ich snaha nemôže byť úspešná bez aktívnej účasti zamestnancov.

Z uvedených dôvodov kladie táto kampaň osobitný dôraz na to, aké je dôležité, aby vedenie v podobe vrcholového manažmentu a vlastníkov spolupracovalo za aktívnej účasti zamestnancov.

2010 – 2011: Bezpečnosť v údržbe


Údržba je bežná činnosť: týka sa každého pracoviska, každého priemyselného odvetvia a všetkých na každej úrovni (nielen zamestnancov, ktorí majú v opise pracovnej náplne údržbu).

Táto kampaň poukazuje na význam bezpečnej údržby, ktorá patrí medzi osvedčené pracovné postupy zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia.

A keďže jednotlivé priemyselné odvetvia sa líšia v detailoch (napríklad v závislosti od konkrétneho typu používaných výrobných zariadení), stanovila zásady, ktoré sú spoločné pre bežnú údržbu všetkých rozličných pracovísk v Európe.

Ciele kampane

  • zvýšiť povedomie dôležitosti údržby pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov, rizík súvisiacich s údržbou a potreby vykonávať údržbu bezpečne;
  • zvýšiť povedomie zákonnej a inej zodpovednosti zamestnávateľov za vykonávanie bezpečnej údržby a príslušné podklady na jej vykonávanie;
  • propagovať jednoduchý, štruktúrovaný prístup k riadeniu BOZP v oblasti údržby, založený na vhodnom hodnotení rizík („päť základných pravidiel“).

Samozrejme, konečným cieľom je pomôcť znížiť počet osôb, ktoré boli zranené alebo zdravotne poškodené v dôsledku nesprávnej alebo nedostatočnej údržby teraz i v budúcnosti.

Ďalšie informácie:

2008 – 2009: Hodnotenie rizík


Hodnotenie rizika je kľúčom k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Hlavným cieľom tejto kampane je podporovať prístup integrovaného riadenia pre hodnotenie rizík, pomáhať organizáciám pri jeho systematickom vykonávaní a konať na základe jeho výsledkov.

Snaží sa o zvýšenie informovanosti o právnych povinnostiach, ktoré majú zamestnávatelia pri hodnotení rizík, ale aj o ozrejmenie procesu hodnotenia rizika; hodnotenie rizika nemá byť zbytočne komplikované, byrokratické alebo iba úlohou odborníkov. Presadzuje jednoduchý, postupný prístup a prístup konzultovania a zapájania pracovníkov.

Náš interaktívny online nástroj na hodnotenie rizika (OiRA) je myšlienkou tejto kampane a možno ho považovať za riešenie 21. storočia na problém podpory bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre mikropodniky a malé podniky. Cieľom projektu OiRA je pomáhať tisícom malých spoločností v celej EÚ, aby vyhodnocovali riziko jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom.

Ďalšie informácie:

2007 – 2008: Iniciatíva za zdravé pracovisko


Cieľom Iniciatívy za zdravé pracovisko je zabezpečiť zamestnávateľom a pracovníkom v malých a stredných podnikoch (MSP) jednoduchý prístup k informáciám o tom, ako urobiť pracovisko bezpečnejším, zdravším a produktívnejším.

Tento projekt prebiehal v 12 členských štátoch Európy: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko, ako aj Turecko a Chorvátsko.

Kampaň sa obracala na MSP s posolstvom: „Bezpečnosť a ochrana zdravia je záležitosťou každého. Dobrá pre vás. Dobrá pre podnik!

Ďalšie informácie:OSHwiki

2007: Chráňte svoje zdravie – obmedzte záťaž! (poškodenia podporno-pohybovej sústavy)


Poškodenia podporno-pohybovej sústavy, ktoré postihujú svaly, kĺby, šľachy, väzy a nervy tela, sú najčastejšou príčinou práceneschopnosti prakticky vo všetkých členských štátoch EÚ.

Cieľom tejto kampane bolo podporiť prístup integrovaného riadenia tohto problému s dôrazom na myšlienku, že zamestnávatelia, zamestnanci a vláda by mali spolupracovať na riešení tohto problému.

Kampaň zdôraznila koncepciu riadenia záťaže: poukázala napríklad nielen na prenášanie záťaže, ale aj na záťaž organizmu na základe environmentálnych faktorov a na tempo, akým sa vykonáva daná úloha.

Takisto poukázala na význam riadenia udržania, rehabilitácie a opätovného začlenenia do práce tých zamestnancov, ktorí trpia alebo utrpeli poškodenie podporno-pohybovej sústavy.

Ďalšie informácie: Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

2006: Bezpečný štart – mladí zamestnanci


Táto kampaň bola zameraná na to, ako mladým ľuďom zaistiť bezpečný a zdravý štart do pracovného života.

Mladí ľudia sú obzvlášť zraniteľní v pracovnom prostredí, v ktorom často nie je zaručená dostatočná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Mnohým úrazom a zdravotným problémom, ktoré postihujú mladých pracovníkov, je však možné zabrániť. Mladí ľudia sú vnímaví, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, a ak budú poznať možné nebezpečenstvá, budú konať tak, aby sa chránili.

Táto kampaň zahŕňala podporu osvetovej činnosti medzi mladými ľuďmi a zamestnávateľmi na pracovisku, ako aj na základných a stredných školách: snahou bolo osloviť mladých ľudí v ranom veku a vštepiť im kultúru prevencie rizika.

Ďalšie informácie: Mladí zamestnanci

2005: Obmedzte hluk!


Desiatky miliónov zamestnancov v Európe sú vystavené potenciálne nebezpečným hladinám hluku minimálne štvrtinu ich pracovného času, pričom ohrození nie sú len pracovníci v priemyselných odvetviach, ako je stavebné alebo výrobné odvetvie.

Hluk môže byť problémom v mnohých druhoch pracovného prostredia od priemyselných závodov po farmy, od telefónnych dispečingov po koncertné sály.

Táto kampaň bola zameraná na problematiku riadenia hluku na pracovisku s heslom „Hluk v práci vás môže stáť viac ako váš sluch“.

Ďalšie informácie: OSHwiki

2004: Bezpečnosť v stavebníctve


Stavebníctvo je jedno z najväčších priemyselných odvetví v Európe.

Žiaľ, má aj jednu z najhorších bilancií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo je problém, ktorý podniky a daňových poplatníkov stojí miliardy eur ročne, nehovoriac o hroznom ľudskom utrpení, ktoré spôsobuje.

Táto kampaň bola zameraná na pomoc všetkým zúčastneným stranám v oblasti stavebníctva, aby vytvorili bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie pracovné prostredie.

Ďalšie informácie: OSHwiki

2003: Nebezpečné látky – opatrne!


V celej Európe sú milióny zamestnancov vystavené nebezpečným látkam na pracovisku, pričom nedostatočná kontrola súvisiacich rizík môže poškodiť zdravie ľudí mnohými spôsobmi.

Európske právne predpisy určujú zamestnávateľom povinnosť riadiť takéto riziká a k dispozícii je aj obrovské množstvo usmernení pre zamestnancov a pracovníkov, ktoré však treba dodržiavať, ak sa má zabezpečiť ochrana zdravia pracovníkov.

Hlavným cieľom tejto kampane je zvýšiť informovanosť o rizikách a podnietiť opatrenia na zníženie zdravotných rizík vyplývajúcich z používania nebezpečných látok.

Ďalšie informácie: Nebezpečné látky

2002: Pracujme bez stresu


Stres každoročne zapríčiňuje milióny vymeškaných pracovných dní.

Priveľa obetí trpí potichu a primnoho podnikov si neuvedomuje mieru, do akej môže stres poškodzovať ich výkonnosť.

Táto kampaň bola zameraná na prevenciu a riadenie stresu na pracovisku.

Ďalšie informácie: Stres

2001: Úspech znamená žiadny úraz


Každý rok zahynú pri nehodách na pracovisku v celej Európe tisíce ľudí a milióny úrazov končia neprítomnosťou v práci dlhšou ako tri dni.

Tento problém je obzvlášť naliehavý v malých a stredných podnikoch.

Táto kampaň bola zameraná na prevenciu úrazov súvisiacich s prácou.

Ďalšie informácie: Témy

2000: Otočme sa chrbtom k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy


Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú jednou z najčastejších chorôb z povolania, ktoré postihujú milióny európskych pracovníkov vo všetkých odvetviach zamestnanosti a stoja zamestnávateľov miliardy eur.

Väčšine problémov by však bolo možné zabrániť alebo ich obmedziť dodržiavaním existujúcich právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a usmernení o správnej praxi.

Prvá kampaň agentúry EU-OSHA bola zameraná na účinné riadenie rizík súvisiacich s poškodením podporno-pohybovej sústavy.

Ďalšie informácie: Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Ďalšie informácie: Témy

Európske kampane SLIC

Európske kampane SLIC podľa SLIC (Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce):