You are here

Vyhlásenie o ochrane súkromia (formulár OSHmail)

Organizačná časť agentúry poverená spracovaním osobných údajov

Andrew Smith, vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu

 

Účel spracovania

Údaje požadované v tomto formulári sa zhromažďujú na účel zasielania mesačného bulletinu agentúry EU-OSHA a príležitostne na účel prieskumu na získanie spätnej väzby o výsledkoch agentúry v súvislosti s ročným plánom riadenia a viacročným strategickým programom. Poskytnuté e-mailové adresy sa uchovávajú v našej aplikácii na automatické spravovanie zoznamu e-mailov, Listserv, ktorá je umiestnená na serveroch nachádzajúcich sa na území EÚ.

 

Typ spracúvaných údajov

E-mailová adresa

 

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a následné zmeny.

 

Zákonnosť spracovávania

Spracúvanie je založené na článku 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie (ES) č. 45/2001).

 

Príjemcovia údajov

Prístup k osobným údajom sa udeľuje na základe funkcie a zodpovedností zúčastnených subjektov (zásada „potreby poznať“):

  • riadne menovaným zamestnancom agentúry EU-OSHA;
  • externému poskytovateľovi, ktorý je hostiteľom a ktorý spravuje server agentúry EU-OSHA;
  • podľa okolností právnej službe, Súdu pre verejnú službu, Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskemu ombudsmanovi, Dvoru audítorov, Útvaru pre vnútorný audit.

Všetci uvedení príjemcovia sú viazaní nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Agentúra EU-OSHA nebude poskytovať osobné údaje tretím stranám. Agentúra EU-OSHA nebude zverejňovať osobné údaje na účely priameho marketingu na komerčné účely.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú právo na prístup, opravu a blokovanie svojich informácií (v prípade nepresnosti údajov), na žiadosť o ich zrušenie a právo namietať voči ich spracúvaniu v prípadoch stanovených v článkoch 13,14,15, 16 a 18 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Kedykoľvek môžete zrušiť svoje prihlásenie na odber bulletinu agentúry EU-OSHA s použitím formulára v spodnej časti tejto stránky https://osha.europa.eu/sk/news/oshmail/ alebo kliknutím na odkaz v spodnej časti každého bulletinu agentúry EU-OSHA vo vašej doručenej pošte.

Ak máte otázky alebo sťažnosti týkajúce sa zberu, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese: information@osha.europa.eu a do predmetu správy uveďte „data protection“ (ochrana údajov).

 

Informácie o období uchovávania osobných údajov

Agentúra bude uchovávať tieto údaje, kým to bude potrebné na zasielanie bulletinu.

 

Žiadosť o informácie

V prípade potreby ďalších informácií o spracovaní svojich osobných údajov sa dotknuté osoby môžu obrátiť so žiadosťou na úradníka pre ochranu údajov agentúry EU-OSHA na adrese: dpo@osha.europa.eu.

 

Obrátenie sa na EDPS

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov: http://www.edps.europa.eu, ak sa domnievajú, že spracovateľské operácie nie sú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.