Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka Legislatíva
legislation_hammer.png

Európske právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa na základe článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý článok 137 Zmluvy o ES) prijali rôzne opatrenia Spoločenstva. Európske smernice sú právne záväzné a členské štáty ich musia transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Rámcová smernica so širokým rozsahom uplatnenia, ako aj ďalšie smernice zamerané na osobitné aspekty zdravia a bezpečnosti pri práci tvoria podstatu európskych právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Tieto smernice stanovujú minimálne požiadavky a základné zásady , ako je zásada prevencie a hodnotenia rizík, a tiež povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov. Cieľom súboru európskych usmernení je navyše uľahčiť vykonávanie európskych smerníc, ako aj európskych noriem, ktoré prijímajú európske organizácie pre normalizáciu.

Tieto sekcie poskytujú informácie o európskych právnych predpisoch, ich realizácii a ďalšie praktické dokumenty o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Ďalšie informácie o zdraví a bezpečnosti pri práci sa nachádzajú aj na webovej stránke Európskej komisie, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti .

Stratégia Komisie na obdobie 2007 – 2012 v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci vymedzuje súbor opatrení na európskej a vnútroštátnej úrovni s cieľom dosiahnuť celkové zníženie pracovných úrazov a ochorení súvisiacich s prácou v EÚ o 25 %.

Viac informácií o medzinárodných právnych predpisoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nájdete na webovej stránke Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a v relevantných vykonávacích právnych predpisoch .

 

zahrnuté do: