Najdôležitejšie udalosti

Vývoj smerom k udržateľnosti, napríklad podpora obehového hospodárstva alebo udržateľného uzatvárania zmlúv, môže priamo ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Na zaistenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok počas zelenej transformácie Európy do roku 2040 je potrebné náležite začleniť aspekty BOZP do iniciatív udržateľnosti vo všetkých relevantných...

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s našimi národnými kontaktnými miestami, je ocenením všetkých typov organizácií v celej Európe, ktoré prezentujú inovatívne prístupy na podporu pohody zamestnancov. V rámci príkladov dobrej praxe sa má aktívne predchádzať rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia so...

Práca pre digitálne platformy zahŕňa širokú škálu pracovných miest a pracovníci, ktorých sa týka, čelia veľmi rôznorodým výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Na doplnenie existujúcich zdrojov na účely zvýšenia informovanosti o tejto prioritnej oblasti kampane Zdravé pracoviská agentúra EU-OSHA zdieľa: infografiku , ktorá prehľadne predstavuje fakty a...

Môže sa zdať, že pracovať v bezpečnom prostredí a tráviť čas s rodinou je privilégium. V EÚ sú to však práva pre všetkých pracujúcich. Prioritou EÚ je vaša spokojnosť, ktorá začína obmedzením maximálneho pracovného času na 48 hodín týždenne a ide až po dostatok voľna medzi pracovnými dňami na oddych a osobný život. Týka sa to aj dodržiavania minimálnych požiadaviek na...

Digitalizácia mení pracovisko, pričom technológie riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii (AIWM) sa stávajú prioritnou oblasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP ) . V našom najnovšom dokumente sa skúma vzťah medzi umelou inteligenciou a vyvíjajúcou sa dynamikou riadenia pri práci, pričom sa využívajú patentové údaje na analýzu technológií riadenia...

V rámci medzinárodného dňa žien 2024 uverejnila agentúra EU-OSHA nový diskusný dokument, v ktorom sa skúmajú rodové aspekty telepráce a kľúčové výzvy, ktorým čelia ženy. V tomto dokumente sa zdôrazňuje vplyv prechodu na teleprácu a hybridné modely, pričom sa poukazuje na to, ako tieto zmeny neúmerne ovplyvňujú spokojnosť žien a ich integráciu na trhu práce. Dokument vyzýva na...

Odvetvie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré zamestnáva približne 10 % celkovej pracovnej sily v mnohých krajinách EÚ, čelí viacerým výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Digitalizácia a zavedenie práce pre platformy zmenili toto odvetvie tým, že vytvorili nové riziká a príležitosti v oblasti BOZP v súvislosti s fyzickou a psychosociálnou...

Organizácie z rôznych odvetví pôsobiace na celoeurópskej úrovni sa prihlásili ku kampani Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 ako oficiálni partneri kampane . Tieto spoločnosti a združenia z verejnej a súkromnej sféry zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore úspechu kampane prostredníctvom činností na zvyšovanie informovanosti, spolupráce a inovácií. Pripájajú sa ku kontaktným...

Tento prieskum je príležitosťou pre partnerov a používateľov práce agentúry, aby poskytli spätnú väzbu na našu organizáciu a jej činnosť. Spätná väzba nám pomôže lepšie nasmerovať naše úsilie a zlepšiť relevantnosť a užitočnosť našej práce. Výsledky prieskumu budú slúžiť aj ako podklad na prípravu novej agentúrnej stratégie. Prieskum vykonáva spoločnosť ICF S.A. v mene EU-OSHA...

Po pandémii sa potreba riešiť duševné zdravie súvisiace s prácou stala ešte naliehavejšou. Najnovšia správa agentúry EU-OSHA ponúka podrobnú analýzu európskych prieskumov zameraných na duševné zdravie na pracovisku, ktoré zahŕňajú obdobie pred pandémiou, počas nej a po nej. Obsahuje údaje z prieskumu OSH Pulse z roku 2022 , ktorý zahŕňa viac ako 27 000 pracovníkov vo všetkých...