Najdôležitejšie udalosti

Pripravte sa na stretnutie s prvou vlnou partnerov kampane „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“ . Tieto organizácie, zo súkromného aj verejného sektora, aktívne pracujú na tom, aby sa ľudia stali stredobodom digitalizácie na pracovisku a zabezpečili, aby sa toto posolstvo dostalo do všetkých kútov Európy. Myslíte si, že vaša organizácia sa nato tiež hodí? Oficiálni...

Nový film s Napom upozorňuje na riziko požiaru a výbuchu na pracovisku a na opatrenia, ktoré možno prijať na zníženie rizík. Pri vzniku požiaru alebo výbuchu zohrávajú základnú úlohu tri prvky: horľavá látka (palivo), vzduch (kyslík) a zdroj vznietenia (teplo). A základnou otázkou pri riadení rizika je potreba dôkladného posúdenia rizika Vydajte sa spolu s Napom, Šéfom a...

Agentúra EU-OSHA, s cieľom pomôcť v boji proti rakovine súvisiacej s prácou, uskutočnila v Európe prieskum expozície pracovníkov rizikovým faktorom vzniku rakoviny (WES). Cieľom je lepšie identifikovať rizikové faktory na pracoviskách, ktoré môžu viesť k tomuto ochoreniu, a poskytnúť aktuálne a komplexné údaje, ktoré možno využiť na prevenciu, zvyšovanie informovanosti a tvorbu...

Odvetvie dopravy a skladovacích služieb je veľmi rôznorodé a zahŕňa najrôznejšie pracovné pozície, ako sú napríklad vodiči a vedúci skladov. V EÚ pracuje viac ako 10 miliónov pracovníkov, a preto je cielený prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) veľmi dôležitý. EU-OSHA vydala správu Doprava a skladovacie služby - zistenia z Európskeho prieskumu podnikov o...

V troch aktuálnych publikáciách sa EU-OSHA venuje telepráci, čím reaguje na zmeny vo svete práce po pandémii ochorenia COVID-19. Konkrétne ide o: správu o vyvíjajúcej sa regulácii telepráce v Európe a jej vplyve na duševnú pohodu a zdravie pracovníkov; diskusný dokument o vzniku hybridných pracovných modelov ako nového usporiadania, ktoré vyvoláva zmeny tradičných pravidiel na...

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s našimi národnými kontaktnými miestami, je ocenením všetkých typov organizácií v celej Európe, ktoré prezentujú inovatívne prístupy na podporu pohody zamestnancov. V rámci príkladov dobrej praxe sa má aktívne predchádzať rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia so...

„Hormigas perplejas“ (Zmätené mravce) od Mercedes Moncady Rodríguezovej rozpráva príbeh mužov a žien, ktorí vyrábajú lode a lietadlá a čelia úpadku svojho priemyselného odvetvia v malom regióne na juhu Španielska. Film poskytuje je obrazom vplyvu zmien v spôsoboch výroby v 21. storočí a na medzinárodnom filmovom festivale Doclisboa získal filmovú cenu Zdravé pracoviská 2023 za...

Dnes sa oficiálne začne nová kampaň Zdravé pracoviská, „ Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku “. V súlade s dokumentom Digitálne desaťročie Európy komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit hovorí o udržateľnej a prosperujúcej digitálnej transformácii a vyjadruje kampani svoju podporu. Cieľom kampane, ktorá sa zaoberá vplyvom technológií, napríklad...

V rámci tohto Európskeho roka odborných zručností sa od 23. do 27. októbra 2023 uskutoční Európsky týždeň odborných zručností , ktorého cieľom je propagovať odborné vzdelávanie a prípravu ako atraktívnu kariérnu príležitosť a vzdelávaciu cestu. Je to ideálny čas na zhodnotenie projektu EU-OSHA OSHVET , ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o význame bezpečnosti a ochrany zdravia...

Na stretnutí partnerov kampane Zdravé pracoviská, ktoré sa prvýkrát konalo ako hybridné podujatie v Bruseli a online 21. septembra, sa zišli medzinárodné a európske podniky a organizácie, aby diskutovali o kampani na roky 2023 – 2025 „ Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe “ vrátane výhod , ktoré prináša pripojenie sa k tejto kampani. Súčasťou programu boli príspevky...