Najdôležitejšie udalosti

Organizácie z rôznych odvetví pôsobiace na celoeurópskej úrovni sa prihlásili ku kampani Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 ako oficiálni partneri kampane . Tieto spoločnosti a združenia z verejnej a súkromnej sféry zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore úspechu kampane prostredníctvom činností na zvyšovanie informovanosti, spolupráce a inovácií. Pripájajú sa ku kontaktným...

Tento prieskum je príležitosťou pre partnerov a používateľov práce agentúry, aby poskytli spätnú väzbu na našu organizáciu a jej činnosť. Spätná väzba nám pomôže lepšie nasmerovať naše úsilie a zlepšiť relevantnosť a užitočnosť našej práce. Výsledky prieskumu budú slúžiť aj ako podklad na prípravu novej agentúrnej stratégie. Prieskum vykonáva spoločnosť ICF S.A. v mene EU-OSHA...

Po pandémii sa potreba riešiť duševné zdravie súvisiace s prácou stala ešte naliehavejšou. Najnovšia správa agentúry EU-OSHA ponúka podrobnú analýzu európskych prieskumov zameraných na duševné zdravie na pracovisku, ktoré zahŕňajú obdobie pred pandémiou, počas nej a po nej. Obsahuje údaje z prieskumu OSH Pulse z roku 2022 , ktorý zahŕňa viac ako 27 000 pracovníkov vo všetkých...

Vydajte sa na cestu do sveta robotiky na pracovisku s naším kresleným hrdinom Napom! Objavte nové technológie a preskúmajte nebezpečenstvá, ktoré by mohli byť spojené s automatizáciou úloh. Pridajte sa k nám, keď nás Napo informuje o bezpečnosti výrobných liniek, spolupracuje s kolaboratívnymi robotmi a objavuje silu exoskeletonov. Automatizácia fyzických a kognitívnych úloh a...

Nástroj na vizualizáciu údajov, barometer BOZP, bol aktualizovaný o nové ukazovatele, ktoré ponúkajú aktuálne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v celej Európe. Najmä v najnovšej sekcii Prognózy sa uvádzajú kvantitatívne prognózy budúcich trendov v oblasti zamestnanosti na základe prognózy zručností strediska Cedefop . V súčasnosti sú navyše k...

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine , ktorý si každoročne pripomíname 4. februára, sa EU-OSHA zaviazala zapojiť do boja proti rakovine, ktorá je hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Podľa výsledkov jej nedávneho prieskumu expozície zamestnancov sú najčastejšími rizikovými faktormi vzniku rakoviny na pracoviskách v Európe UV žiarenie a emisie z...

Práca pre digitálne platformy je model zamestnávania, ktorý sa rozširuje v niekoľkých odvetviach hospodárstva, kde sa platená práca organizuje prostredníctvom online platformy alebo na nej. Vďaka nej je vstup na trh práce, najmä pre niektoré zraniteľné skupiny , dosiahnuteľnejší, pričom ponúka aj flexibilitu. Prináša však i riziká a výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia...

Nový film s Napom upozorňuje na riziko požiaru a výbuchu na pracovisku a na opatrenia, ktoré možno prijať na zníženie rizík. Pri vzniku požiaru alebo výbuchu zohrávajú základnú úlohu tri prvky: horľavá látka (palivo), vzduch (kyslík) a zdroj vznietenia (teplo). A základnou otázkou pri riadení rizika je potreba dôkladného posúdenia rizika Vydajte sa spolu s Napom, Šéfom a...

Všimli ste si? Naše webové sídlo Interaktívne online hodnotenie rizík prešlo digitálnou premenou, ktorá sa netýka len modernejšieho nového vzhľadu. Keďže do konca novembra bolo vykonaných viac ako 350 000 hodnotení rizík a využilo sa 341 nástrojov OiRA, modernizujeme webové sídlo OiRA, aby sme pripravili pôdu pre lepšie riadenie rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na...

Rozvíjajúci sa trh práce sa stal pre mnohých ľudí zdrojom stresu, úzkosti a iných problémov s duševným zdravím. Pracovníci s nízkym sociálno-ekonomickým postavením (LSES) sú mimoriadne náchylní na psychosociálne riziká na pracovisku, pričom túto situáciu ešte zhoršil COVID-19 a vývoj, ktorý priniesla digitalizácia . EU-OSHA v novej správe analyzuje európsky výskum na túto tému...