Najdôležitejšie udalosti

05/08/2020

© EU-OSHA 

V prieskume agentúry EU-OSHA za rok 2020, na ktorom sa zúčastnili jej partneri, sa potvrdil pozitívny dojem spájaný s príspevkom a riešeniami agentúry v oblasti zvyšovania informovanosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a v oblasti zlepšovania úrovne BOZP na pracovisku (90 % z opýtaných).

85 % respondentov v prieskume súhlasí, že agentúra sa venuje správnym prioritám v oblasti BOZP, pričom 87 % považuje prácu EU-OSHA za pridanú hodnotu k práci iných organizácií, ako sú napríklad vnútroštátne subjekty. 94 % opýtaných využilo prácu EU-OSHA aspoň na jeden účel.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

V novej správe sú zhrnuté výsledky z veľkého projektu EU-OSHA zameraného na zvýšenie informovanosti o vystavení biologickým látkam na pracovisku a na poskytnutie kľúčových informácií tvorcom politík.

Vystavenie biologickým látkam na pracovisku sa spája s častými zdravotnými problémami vrátane infekčných chorôb a alergií. Hoci sa tento problém týka širšieho okruhu povolaní, vo všeobecnosti vládne nedostatočná informovanosť o tejto téme.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Problém starnutia a úbytku pracovnej sily nie je v Európe nový: očakáva sa, že do roku 2030 pracovníci vo veku od 55 do 64 rokov budú tvoriť 30 % alebo viac pracovnej sily. Medzičasom mnohí zamestnanci opúšťajú trh práce dlho pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku.

Kľúčom k zastaveniu tohto negatívneho procesu a zlepšeniu produktivity z dlhodobého hľadiska sú udržateľné riešenia na vytvorenie bezpečných, zdravých a spravodlivých podmienok od začiatku pracovného života ľudí.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Či už ste odborníkom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), venujete sa výskumu alebo vás jednoducho zaujíma najnovší vývoj, politiky a úsilie, ktoré EÚ vyvíja v oblasti BOZP, náš spravodajca je pre vás tým najlepším zdrojom informácií.

Nájdete v ňom aktuálne informácie o hlavných podujatiach v oblasti BOZP na celom svete, ako aj o vlajkových projektoch agentúry EU-OSHA zameraných na zvýšenie informovanosti a výskum s cieľom pomôcť vytvoriť bezpečnejšie a zdravšie pracoviská pre všetkých.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Na riešenie problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku sú teraz k dispozícii dva súbory zdrojov v niekoľkých jazykoch, ktoré sa dajú navzájom kombinovať.

Pomôcky na otvorenie diskusie môžu uľahčiť skupinové diskusie na pracovisku alebo v rámci odbornej prípravy. Tento nástroj obsahuje praktické pokyny pre pracujúcich a ich manažérov na podporu efektívnej komunikácie o zdravotných problémoch s podporno-pohybovou sústavou.

01/07/2020

Nemecko bude do 31. decembra 2020 predsedať Rade EÚ – jednému z najdôležitejších rozhodovacích orgánov EÚ. Predsedníctvo preberá od Chorvátska a je prvou krajinou z nového tria (spolu s Portugalskom a Slovinskom), ktoré bude na tomto poste pôsobiť nasledujúcich 18 mesiacov.

Cieľom nemeckého predsedníctva je boj proti koronavírusu a riešenie hospodárskych následkov pandémie bez toho, aby dochádzalo k zanedbávaniu ďalších dôležitých tém, ktorým čelí EÚ. Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby Európa vyšla z krízy silnejšia a odolnejšia než kedykoľvek predtým.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyzicky náročná práca, akou je manipulácia s pacientmi, je dôležitý rizikový faktor poškodení podporno-pohybovej sústavy a stáva sa čoraz častejšou obavou v radoch zdravotníckych pracovníkov. Najčastejšie hlásené problémy sú bolesti chrbta a dolných končatín. Ako riešiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy v tomto odvetví?

Náš diskusný dokument prináša prehľad poškodení podporno-pohybovej sústavy v zdravotníctve, analyzuje rizikové faktory a venuje sa efektívnym opatreniam pri prevencii, znižovaní a riadení poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Pages

Pages