Najdôležitejšie udalosti

07/07/2020

souce: napofilm.net

Na riešenie problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku sú teraz k dispozícii dva súbory zdrojov v niekoľkých jazykoch, ktoré sa dajú navzájom kombinovať.

Pomôcky na otvorenie diskusie môžu uľahčiť skupinové diskusie na pracovisku alebo v rámci odbornej prípravy. Tento nástroj obsahuje praktické pokyny pre pracujúcich a ich manažérov na podporu efektívnej komunikácie o zdravotných problémoch s podporno-pohybovou sústavou.

01/07/2020

Nemecko bude do 31. decembra 2020 predsedať Rade EÚ – jednému z najdôležitejších rozhodovacích orgánov EÚ. Predsedníctvo preberá od Chorvátska a je prvou krajinou z nového tria (spolu s Portugalskom a Slovinskom), ktoré bude na tomto poste pôsobiť nasledujúcich 18 mesiacov.

Cieľom nemeckého predsedníctva je boj proti koronavírusu a riešenie hospodárskych následkov pandémie bez toho, aby dochádzalo k zanedbávaniu ďalších dôležitých tém, ktorým čelí EÚ. Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby Európa vyšla z krízy silnejšia a odolnejšia než kedykoľvek predtým.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyzicky náročná práca, akou je manipulácia s pacientmi, je dôležitý rizikový faktor poškodení podporno-pohybovej sústavy a stáva sa čoraz častejšou obavou v radoch zdravotníckych pracovníkov. Najčastejšie hlásené problémy sú bolesti chrbta a dolných končatín. Ako riešiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy v tomto odvetví?

Náš diskusný dokument prináša prehľad poškodení podporno-pohybovej sústavy v zdravotníctve, analyzuje rizikové faktory a venuje sa efektívnym opatreniam pri prevencii, znižovaní a riadení poškodení podporno-pohybovej sústavy.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Expanzia svetového obchodu v posledných desaťročiach vedie k rastu nadnárodných dodávateľských vzťahov. V členských štátoch sa pri tom veľmi často pozoruje trend smerom k outsourcingu v dodávateľskom reťazci.

V diskusnom dokumente sa skúmajú výhody a problematika súčasných a budúcich zmien vzťahov v dodávateľskom reťazci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Autori uvádzajú príklady dobrej praxe a diskutujú o krokoch do budúcnosti.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

V novej správe sú zhrnuté výsledky viacročného projektu agentúry EU-OSHA, ktorý sa zameral na výskum, politiku a prax v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, a skúmal podporu rozvoja stratégií na riešenie tohto prevládajúceho bezpečnostného a zdravotného problému na pracoviskách v Európe.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Do nášho nástroja na vizualizáciu údajov ESENER boli pridané najnovšie údaje z Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019.

Odteraz je možné porovnávať výsledky prieskumov ESENER z roku 2019 a 2014 na európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni a podľa odvetvia či veľkosti podniku.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Inteligentné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) sú prísľubom ochrany a pohodlia na vysokej úrovni vďaka vylepšeným materiálom alebo elektronickým komponentom. Ak sa však majú stať realitou na všetkých pracoviskách v Európe, musí sa odstrániť niekoľko prekážok. Predmetom nového diskusného dokumentu sú existujúce možnosti a riziká, ktoré prinášajú tieto nové technológie.

Hoci v popredí stoja organizačné opatrenia a kolektívna ochrana, používanie OOPP sa stáva inteligentným doplnkom.

01/06/2020

© EU-OSHA

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách.

Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za BOZP, národné stratégie, pracovné podmienky a štatisticky BOZP. Môžete vizualizovať a porovnávať údaje, vytvoriť infografiky a stiahnuť správy na vybrané témy.

Barometer BOZP sa pravidelne aktualizuje o nové ukazovatele, údaje a funkcie.

Pages

Pages