Najdôležitejšie udalosti

20/05/2020

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Čo je skutočne účinné pri riešení poškodení podporno-pohybovej sústavy? Naša nová správa prináša 25 rôznych iniciatív zo 14 krajín, medzi ktoré patria napríklad kampane na zvyšovanie informovanosti, alebo kontroly, resp. právne predpisy. Dôraz sa kladie na možnosti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy, predovšetkým v MSP. Šesť iniciatív je opísaných podrobnejšie, pričom sa pozornosť sústreďuje na praktické opatrenia, ktoré boli prijaté na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy.

13/05/2020

© EU-OSHA

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách.

Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za BOZP, národné stratégie, pracovné podmienky a štatisticky BOZP. Môžete vizualizovať a porovnávať údaje, vytvoriť infografiky a stiahnuť správy na vybrané témy.

Barometer BOZP sa pravidelne aktualizuje o nové ukazovatele, údaje a funkcie.

08/05/2020

© EU-OSHA 

EU-OSHA predstavuje hlavné zistenia z prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019, pričom poukazuje na hlavné rizikové faktory hlásené z európskych pracovísk, ktorými sú poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká.

Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 45 000 podnikov z 33 krajín, ktoré odpovedali na otázky z rôznych okruhov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), pričom sa zamerali aj digitalizáciu ako nový rizikový faktor.

06/05/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Cieľom najnovšieho výskumu agentúry EU-OSHA je zistiť, prečo napriek veľkému legislatívnemu úsiliu v oblasti prevencie zostávajú poškodenia podporno-pohybovej sústavy jedným z hlavných dôvodov znepokojenia pri zabezpečovaní ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na pracoviskách v Európe.

28/04/2020

source: napofilm.net

Napo, tak ako milióny z nás v celej Európe, musí teraz pracovať z domu, vytvoriť si improvizované pracovisko doma a skúšať čo najlepšie zosúladiť rodinný a pracovný život. Nie je to však jednoduché! V tomto krátkom videu, v ktorom účinkuje aj Šéf a jeho spolupracovníčka Napette, je Napov odkaz jednoduchý: pracujte doma alebo pracujte bezpečne a pomôžte zastaviť pandémiu. 

28/04/2020

Kríza v súvislosti s ochorením COVID-19 vytvára tlak na zamestnávateľov a pracovníkov. Keď sa pomocou opatrení fyzického odstupu dosiahne dostatočné zníženie miery prenosu COVID-19, vnútroštátne orgány povolia postupné obnovenie pracovných činností.

Primerané preventívne opatrenia pomáhajú k bezpečnému a zdravému návratu do práce a prispievajú k zamedzeniu prenosu ochorenia COVID-19. Agentúra EU-OSHA pripravila usmernenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aby tak napomohla tomuto procesu.

28/04/2020

Source: ILO

„Zastavme pandémiu: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci môže zachrániť životy“ je nový slogan Svetového dňa BOZP 2020, ktorý každoročne 28. apríla koordinuje Medzinárodná organizácia práce (MOP). Ešte nikdy nebolo tak dôležité, aby hlavným bodom tohto medzinárodného dňa bolo zvyšovanie informovanosti o prijatí bezpečnostných postupov na pracoviskách a významnej úlohe, ktorú zohrávajú služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) pri práci.

Pages

Pages