Najdôležitejšie udalosti

25/09/2020

Bohatá jazyková rozmanitosť Európy predstavuje kľúčový prvok kultúrneho dedičstva kontinentu, ktorý treba zachovať a zveľaďovať. Preto si každoročne 26. septembra pripomíname Európsky deň jazykov.

Viacjazyčnosť je jedným z pilierov snahy EU-OSHA o vytvorenie bezpečných a zdravších európskych pracovísk s vyššou produktivitou. Výrazne prispieva k dosiahnutiu rozsiahlejšej výmeny znalostí medzi jednotlivými kultúrami a účinnejšiemu šíreniu posolstiev.

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Pracovné exoskeletony sú pomocné nositeľné zariadenia, ktoré znižujú fyzickú záťaž pri práci. Ponúkajú riešenia tam, kde iné technické, organizačné alebo ergonomické opatrenia nepostačujú. Napriek tomu je ich využitie obmedzené. Dizajn zameraný na človeka a hodnotenie biomechanických rizík zaručujú prijateľnosť a širšie využitie týchto zariadení, ako aj k ich účinnosť pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy.

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pracoviská v EÚ musia byť pripravené na vypuknutie nákazy COVID-19 v budúcnosti vrátane miery zaočkovanosti proti sezónnej chrípke, a to predovšetkým v kľúčových odvetviach a zamestnaniach ako sú zdravotnícki pracovníci.

Na zníženie záťaže, ktorú spôsobuje sezónna chrípka, je nevyhnutná koordinovaná odpoveď v podobe opatrení na zvýšenie využívania očkovania proti chrípke vo všetkých členských štátoch, ako aj preventívnych opatrení na obmedzenie jej šírenia.

03/09/2020

 © EU-OSHA

Vzhľadom na blížiaci sa oficiálny začiatok kampane Zdravé pracoviská 2020 – 2022 sa uskutoční virtuálna schôdza partnerov kampane určená zástupcom európskych a medzinárodných organizácií, kde sa môžu informovať o kampani a výhodách oficiálneho partnerstva kampane.

Schôdzou, ktorá sa kvôli koronakríze uskutoční online, sa začne lehota na podávanie žiadostí o partnerstvo. Stať sa oficiálnym partnerom kampane predstavuje pre organizácie možnosť výmeny skúseností, propagovanie osvedčených postupov a zviditeľnenie.

25/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Vieme, že v dôsledku úrazov na pracovisku, zlého zdravotného stavu a úmrtí vznikajú jednotlivcom, zamestnávateľom, vládam aj spoločnosti obrovské ekonomické náklady. Ale ako môžeme určiť presnú metódu na odhad takýchto nákladov?

Aby sme lepšie porozumeli tejto ekonomickej záťaži, sústredili sme sa na päť členských štátov EÚ a pri odhade nákladov sme použili dva rôzne prístupy.

18/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Keďže sa umelá inteligencia a pokročilá robotika stávajú bežnou súčasťou pracovného života, tieto digitálne technológie budú mať stále väčší vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Brožúra o našom výskume v oblasti digitalizácie je už k dispozícii vo viacerých jazykových verziách. Opisuje, aké výzvy predstavuje digitalizácia pre bezpečnosť a zdravie a aké príležitosti vytvára na zlepšenie pracovných podmienok.

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Vzhľadom na globálne šírenie ochorenia COVID-19 a núdzovú situáciu v oblasti klímy, ktoré si vyžadujú naliehavé celosvetové opatrenia, má aktívna účasť mladých ľudí mimoriadny význam. Práve preto sa bude Medzinárodný deň mládeže, ktorý si pripomíname 12. augusta, zameriavať na zapojenie mládeže, a to na všetkých úrovniach spoločnosti, do zmysluplných iniciatív na zmiernenie súčasných problémov.

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách.

Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za BOZP, národné stratégie, pracovné podmienky a štatisticky BOZP. Môžete vizualizovať a porovnávať údaje, vytvoriť infografiky a stiahnuť správy na vybrané témy.

Teraz si môžete vygenerovať podrobné správy o jednotlivých krajinách obsahujúce údaje o všetkých ukazovateľoch v skratke.

Pages

Pages