You are here

Najdôležitejšie udalosti

24/07/2019

Napo je hlavnou postavou série krátkych animovaných filmov venovaných dôležitým témam z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré produkuje Konzorcium Napo. Ide o zábavné filmy, ktoré však nútia k zamysleniu a prinášajú vážne posolstvá.

Napo a jeho kolegovia komunikujú bez slov. To znamená, že jeho filmy môžu osloviť ľudí všetkých vekových kategórií a kultúr v celej Európe a pomáhajú šíriť myšlienky BOZP.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

Agentúra EU-OSHA v spolupráci so sieťou ENETOSH (Európskou sieťou pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) zorganizovali seminár venovaný problematike muskuloskeletálnych porúch (MSD), ktorými trpia mladí ľudia a pracovníci. Seminár bol pripravený v rámci projektu na získanie všeobecného prehľadu muskuloskeletálnych porúch, ako aj prípravy na nadchádzajúcu kampaň s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž, ktorá sa začne v októbri 2020.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Dňa 5. júna agentúra EU-OSHA usporiadala stretnutie pri príležitosti 25. výročia spolupráce s partnermi na bezpečnejšej, zdravšej a produktívnejšej Európe.

Počas príhovorov a diskusií členov siete agentúry EU-OSHA, v ktorých sa bilancovalo uplynulé obdobie a poskytol sa náhľad do budúcnosti, vládla skutočne jedinečná atmosféra.

Radi by sme sa poďakovali všetkým účastníkom, ktorí prispeli k vytvoreniu výnimočnej atmosféry.

Pozrite si video s tým najzaujímavejším z podujatia

01/07/2019

Fínsko predsedá Rade EÚ od 1. júla do 31. decembra 2019. V úzkej spolupráci s Rumunskom a Chorvátskom, ktoré tvoria súčasné predsednícke trio, je odhodlané podporovať konkurencieschopnú a sociálne inkluzívnu EÚ, presadzovať opatrenia v boji proti zmene klímy a chrániť bezpečnosť svojich občanov.

Fínske predsedníctvo podporuje únijný Plán opatrení proti karcinogénom a plánuje, že v novembri usporiada konferenciu, ktorá sa bude zameraná na prevenciu rakoviny súvisiacej so zamestnaním.

17/06/2019

V najnovšej časti programu Real Economy (reálna ekonomika) skúma spravodajský kanál Euronews nebezpečenstvá súvisiace s pracovnými prostrediami v Európskej únii so zameraním na rakovinu z povolania. Táto časť prináša rozhovor s výkonnou riaditeľkou agentúry EU-OSHA Dr. Christou Sedlatschekovou a uvádza príklad osvedčených postupov z oblasti drevospracujúceho priemyslu.

Pages