Najdôležitejšie udalosti

Vzhľadom na blížiaci sa Európsky týždeň boja proti rakovine , ktorý bude prebiehať od 25. mája do 31. mája, agentúra EU-OSHA uverejňuje doplňujúce výskumné materiály, ako príspevok k boju proti rakovine z povolania. V nadväznosti na prvé zistenia prieskumu expozície zamestnancov o rizikových faktoroch vzniku rakoviny z povolania v Európe agentúra vydáva podrobnú metodickú...

Rýchlo sa meniaci svet práce predstavuje mnoho výziev v oblasti dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Jeho zlepšenie je dlhodobým cieľom na európskej a vnútroštátnej úrovni. EU-OSHA analyzovala stav vnútroštátnych stratégií a opatrení prijatých na podporu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP v piatich rôznych krajinách a práve uverejnila...

Celoúnijný prieskum ESENER (Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík), ktorý vykonáva agentúra EU-OSHA, sa zameriava na to, ako európske pracoviská riadia riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v praxi. Na tomto prieskume sa zúčastňujú tisíce podnikov a organizácií v celej Európe. Zameriava sa na psychosociálne riziká...

Vývoj smerom k udržateľnosti, napríklad podpora obehového hospodárstva alebo udržateľného uzatvárania zmlúv, môže priamo ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Na zaistenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok počas zelenej transformácie Európy do roku 2040 je potrebné náležite začleniť aspekty BOZP do iniciatív udržateľnosti vo všetkých relevantných...

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s našimi národnými kontaktnými miestami, je ocenením všetkých typov organizácií v celej Európe, ktoré prezentujú inovatívne prístupy na podporu pohody zamestnancov. V rámci príkladov dobrej praxe sa má aktívne predchádzať rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia so...

Práca pre digitálne platformy zahŕňa širokú škálu pracovných miest a pracovníci, ktorých sa týka, čelia veľmi rôznorodým výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Na doplnenie existujúcich zdrojov na účely zvýšenia informovanosti o tejto prioritnej oblasti kampane Zdravé pracoviská agentúra EU-OSHA zdieľa: infografiku , ktorá prehľadne predstavuje fakty a...

Agentúra EU-OSHA poukazuje na význam pokračujúceho začlenenia ochrany zdravia pri práci (BOZP) medzi priority, a to účasťou na 34. Medzinárodnom kongrese o ochrane zdravia pri práci (ICOH) , ktorý sa koná v Marrákeši. EU-OSHA na sympóziu analyzuje stav BOZP v Európe a diskutuje o zisteniach z prieskumu zameraného na vystavenie pracovníkov rizikovým faktorom rakoviny , ako aj...

Svetový deň BOZP zdôrazňuje právo na bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých. V roku 2024 sa zameriava na vplyvy zmeny klímy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) . Agentúra EU-OSHA sa zaviazala preskúmať dôsledky politických opatrení v oblasti zmeny klímy a adaptácie na BOZP pracovníkov a poskytovať praktické usmernenia na riadenie pracovných rizík. Medzi...

Môže sa zdať, že pracovať v bezpečnom prostredí a tráviť čas s rodinou je privilégium. V EÚ sú to však práva pre všetkých pracujúcich. Prioritou EÚ je vaša spokojnosť, ktorá začína obmedzením maximálneho pracovného času na 48 hodín týždenne a ide až po dostatok voľna medzi pracovnými dňami na oddych a osobný život. Týka sa to aj dodržiavania minimálnych požiadaviek na...

Digitalizácia mení pracovisko, pričom technológie riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii (AIWM) sa stávajú prioritnou oblasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP ) . V našom najnovšom dokumente sa skúma vzťah medzi umelou inteligenciou a vyvíjajúcou sa dynamikou riadenia pri práci, pričom sa využívajú patentové údaje na analýzu technológií riadenia...