Najdôležitejšie udalosti

Séria publikácií o tom, ako môžu odberateľské a dodávateľské vzťahy v stavebníctve a agropotravinárskom odvetví zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), predstavuje nové prípadové štúdie a odporúčania pre tvorcov politík a odborníkov z praxe. Správa a politické prehľady poskytujú prehľad o rozdieloch a podobnostiach v obidvoch odvetviach. Hlavná správa obsahuje...

Odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v novom diskusnom dokumente poukazujú na silné a slabé stránky služieb prevencie v rôznych európskych krajinách. Dokument poskytuje pohľad odborníkov na súčasnú diskusiu o úlohe interných a externých služieb prevencie pri zabezpečovaní súladu s predpismi o BOZP. Navrhujú sa v ňom tiež zlepšenia služieb prevencie...

Zainteresované strany vyjadrili celkovo výraznú spokojnosť s prácou agentúry EU-OSHA, pričom 87 % opýtaných uviedlo, že sú spokojní alebo veľmi spokojní. Ich hodnotenie sa vzťahuje na príspevky agentúry EU-OSHA k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP): zvýšenie povedomia o rizikách BOZP, väčšiu informovanosť o riešeniach spojitosti s rizikami v oblasti BOZP a zlepšenie...

Využívanie pokročilej robotiky a umelej inteligencie na automatizáciu úloh sa na pracoviskách EÚ stáva čoraz bežnejším javom. Umožňuje pracovníkom delegovať všedné a riskantné činnosti v záujme zvýšenia bezpečnosti a rozvoja zručností. Zároveň však prináša výzvy, ako je nadmerná závislosť, strata samostatnosti a potreba riadnej odbornej prípravy. Automatizácia úloh je novou...

Vzhľadom na blížiaci sa Európsky týždeň boja proti rakovine , ktorý bude prebiehať od 25. mája do 31. mája, agentúra EU-OSHA uverejňuje doplňujúce výskumné materiály, ako príspevok k boju proti rakovine z povolania. V nadväznosti na prvé zistenia prieskumu expozície zamestnancov o rizikových faktoroch vzniku rakoviny z povolania v Európe agentúra vydáva podrobnú metodickú...

Rýchlo sa meniaci svet práce predstavuje mnoho výziev v oblasti dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Jeho zlepšenie je dlhodobým cieľom na európskej a vnútroštátnej úrovni. EU-OSHA analyzovala stav vnútroštátnych stratégií a opatrení prijatých na podporu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP v piatich rôznych krajinách a práve uverejnila...

Celoúnijný prieskum ESENER (Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík), ktorý vykonáva agentúra EU-OSHA, sa zameriava na to, ako európske pracoviská riadia riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v praxi. Na tomto prieskume sa zúčastňujú tisíce podnikov a organizácií v celej Európe. Zameriava sa na psychosociálne riziká...

Vývoj smerom k udržateľnosti, napríklad podpora obehového hospodárstva alebo udržateľného uzatvárania zmlúv, môže priamo ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Na zaistenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok počas zelenej transformácie Európy do roku 2040 je potrebné náležite začleniť aspekty BOZP do iniciatív udržateľnosti vo všetkých relevantných...

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s našimi národnými kontaktnými miestami, je ocenením všetkých typov organizácií v celej Európe, ktoré prezentujú inovatívne prístupy na podporu pohody zamestnancov. V rámci príkladov dobrej praxe sa má aktívne predchádzať rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia so...

Práca pre digitálne platformy zahŕňa širokú škálu pracovných miest a pracovníci, ktorých sa týka, čelia veľmi rôznorodým výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Na doplnenie existujúcich zdrojov na účely zvýšenia informovanosti o tejto prioritnej oblasti kampane Zdravé pracoviská agentúra EU-OSHA zdieľa: infografiku , ktorá prehľadne predstavuje fakty a...