Najdôležitejšie udalosti
12/08/2020

Zapojenie mládeže v centre pozornosti pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže 2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Vzhľadom na globálne šírenie ochorenia COVID-19 a núdzovú situáciu v oblasti klímy, ktoré si vyžadujú naliehavé celosvetové opatrenia, má aktívna účasť mladých ľudí mimoriadny význam. Práve preto sa bude Medzinárodný deň mládeže, ktorý si pripomíname 12. augusta, zameriavať na zapojenie mládeže, a to na všetkých úrovniach spoločnosti, do zmysluplných iniciatív na zmiernenie súčasných problémov.

Agentúra EU-OSHA prispieva k dosiahnutiu tohto cieľa tým, že pestuje kultúru zdravých pracovísk, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť mladých zamestnancov, ich zdravotnú spôsobilosť a udržateľný pracovný život.

Každý rok by sme chceli pomôcť 120 miliónom mladých ľudí, ktorí dosiahnu produktívny vek, tak, že im poskytneme informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prispôsobené ich potrebám.

Zistite viac v našej sekcii venovanej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a mladým zamestnancom.

Prečítajte si zhrnutie z nášho seminára o zdraví podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých zamestnancov.

Použite filmy o Napovi a zdroje „Napo na pracovisku“ na zvýšenie informovanosti a začnite diskusie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy s mladými zamestnancami.

Ďalšie informácie o tohtoročnej téme a aktivitách Medzinárodného dňa mládeže.