Najdôležitejšie udalosti
29/05/2020

Posilnenie postavenie mládeže proti veľkým tabakovým spoločnostiam je stratégiou pre zdravšie pracoviská

napofilm.net

Ako čo najlepšie chrániť mladých ľudí pred manipuláciou zo strany tabakového priemyslu – to je nová výzva na činnosť v rámci tohtoročného Svetového dňa bez tabaku (31. mája), ktorý si pripomína v rámci Európskeho týždňa boja proti rakovine.

Zabezpečenie informácií pre mladých o ničivom vplyve tabaku na ich zdravie je takisto významným krokom smerom k presvedčivej kultúre pracovného prostredia bez cigaretového dymu. Agentúra EU-OSHA sa každoročne zapája do celosvetovej kampane proti tabaku, ktorú iniciuje Svetová zdravotnícka organizácia s cieľom zvýšiť informovanosť o škodlivých účinkoch užívania tabaku na pracovisku.

Buďte aktívny a pomôžte nám, aby každý deň v práci bol svetovým dňom dňa bez tabaku!

Oboznámte sa so zdrojmi, ktoré vám a vašim kolegom pomôžu podporiť a vytvoriť pracoviská bez cigaretového dymu

Pozrite si film Napo vo filme ... pľúca v práci a oboznámte sa s tým, ako bojovať s cigaretovým dymom

 Navštívte našu webovú stránku o rakovine súvisiacej s prácou