Najdôležitejšie udalosti
28/04/2021

Svetový deň BOZP v roku 2021 vyzýva k investíciám do odolného riadenia bezpečnosti

Chránime zamestnancov primerane?

Ako dokážeme lepšie chrániť pracoviská teraz aj v budúcnosti v prípade, že nastanú nové globálne krízy?

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý si pripomenieme 28. apríla 2021, je poznačený donedávna nepoznanou skúsenosťou s pandémiou, ktorá mala devastujúci vplyv na spoločnosti, hospodárstva a svet práce.

Nadišiel čas vyhodnotiť, čo nás táto skúsenosť naučila. Agentúra EU-OSHA spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) s cieľom zvýšiť informovanosť o naliehavej potrebe zaručiť nielen nepretržitú ochranu pred tradičnými rizikami hroziacimi pri práci, ale aj zabezpečiť lepšiu pripravenosť a reakciu na budúce potenciálne hrozby pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov.

V tejto súvislosti je dôležitou iniciatívou nadchádzajúci strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov (2021 – 2027). Budú sa ním formovať a podporovať národné stratégie v oblasti BOZP, ktoré sú základným prvkom pri vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv, a jeho cieľa, ktorým je dosiahnuť najvyššie normy v oblasti BOZP pre všetkých zamestnancov v EÚ.

V prípade bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je stále čo zlepšovať a v tomto procese každý z nás zohráva dôležitú úlohu.

 

Pozrite si sekciu na webovom sídle agentúry EU-OSHA venovanú téme COVID-19: zdroje pre pracovisko

Prevziať usmernenie EÚ COVID-19: Späť na pracovisko – Prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov, ktoré je dostupné v 25 jazykoch