Najdôležitejšie udalosti
06/05/2020

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: prečo sú stále tak rozšírené a čo je možné urobiť v záujme ochrany pracovníkov a podnikov?

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Cieľom najnovšieho výskumu agentúry EU-OSHA je zistiť, prečo napriek veľkému legislatívnemu úsiliu v oblasti prevencie zostávajú poškodenia podporno-pohybovej sústavy jedným z hlavných dôvodov znepokojenia pri zabezpečovaní ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na pracoviskách v Európe.

V našom novom prehľade literatúry sa pozornosť venuje novým a vznikajúcim rizikám a tendenciám v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, nedostatkom v súčasných stratégiách prevencie a spôsobom zlepšovania prístupov k prevencii. Je súčasťou širšieho projektu, v rámci ktorého sa analyzujú existujúce politické opatrenia, programy a nástroje v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy. V doplňujúcich prípadových štúdiách zo šiestich európskych krajín sa určili celostné prístupy k riadeniu rizík na pracovisku, založené na dôkazoch, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu pri účinnej prevencii.

Táto práca je súčasťou viacročnej výskumnej činnosti zameranej na podporu prevencie a zvládnutia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, a to prostredníctvom poskytovania spoľahlivých informácií a usmernení politickým činiteľom, vnútroštátnych orgánom, zamestnávateľom a odvetvovým organizáciám. Tieto výsledky budú tiež prezentované v rámci našej kampane na roky 2020 až 2022 Zdravé pracoviská znižujú záťaž.

Prečítajte si úplný prehľad literatúry, pozrite si zhrnutie a venujte pozornosť prípadovým štúdiám zo 6 krajín a 25 príkladom politických opatrení