Najdôležitejšie udalosti
12/03/2020

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: nová súhrnná správa dopĺňa zistenia EÚ národnými údajmi

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Táto najnovšia súhrnná správa je súčasťou rozsiahlejšieho projektu agentúry EU-OSHA na analýzu národných a európskych údajov týkajúcich sa poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. V správe sa skúma výskyt a výskum poškodení podporno-pohybovej sústavy, súvisiace rizikové faktory, ich vplyv na zdravie a ich prevencia na pracovisku.

Národnými údajmi a analýzami z 10 krajín (Dánsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko) táto publikácia dopĺňa zistenia na úrovni EÚ. Poskytovaním národných údajov na úrovni EÚ agentúra EU-OSHA prispieva k zlepšovaniu poznatkov o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy medzi odborníkmi pre BOZP a vnútroštátnymi orgánmi vo všeobecnosti.

Pozrite si súhrnnú správu a všetky súvisiace publikácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou: výskyt, náklady a demografia v EÚ

Pozrite si našu sekciu OSHwiki venovanú poškodeniam podporno-pohybovej sústavy