Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Prečo si francúzske spoločnosti pri riadení pracovných rizík vyberajú nástroj OiRA

Image

© EU-OSHA

Ako sa môžu mikropodniky a malé podniky (MMP) vydať na cestu dlhodobo udržateľného hodnotenia rizík?

Francúzsko nám to vysvetlí! Nový výskum poukazuje na výhody nástroja OiRA ako metódy hodnotenia rizík, ktorú uprednostňujú francúzske podniky. Nástroj OiRA (Onlin interactive Risk Assessment – interaktívne hodnotenie rizík online) umožňuje členským štátom EÚ vytvárať nástroje na hodnotenie rizík v jednotlivých odvetviach, ktoré sú bezplatne prístupné pre všetkých.

Zo štúdie vyplýva, že nástroj OiRA pomáha mikropodnikom a malým podnikom vo Francúzsku posilňovať systematický prístup k riadeniu rizík, najmä v prípade podnikov, ktoré pred začatím používania nástroja OiRA nemali zavedené postupy hodnotenia rizík. Podniky uvádzajú, že hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA im umožňuje identifikovať bezpečnostné a zdravotné riziká pri práci, ktoré si dovtedy neuvedomovali, lepšie zapájať zamestnancov do tohto procesu a rozmýšľať nad rámec identifikácie rizík prostredníctvom vytvorenia akčného plánu prevencie.

Pozrite si zistenia uvedené v správe a jej zhrnutie: Hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA na pracoviskách vo Francúzsku: kvalitatívna štúdia

Je pre vás nástroj OiRA novinkou? Zistite, ktoré nástroje sú dostupné vo vašej krajine alebo v odvetví činnosti.