Najdôležitejšie udalosti
01/08/2019

Hodnota BOZP – odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania

@Carlos Muza on Unsplash

EÚ-OSHA podrobne opisuje vo svojej novej správe zistenia z druhej časti projektu Náklady a prínosy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vykresľuje dva postupy na odhad finančného zaťaženia spojeného s chorobami z povolania, so zraneniami a smrteľnými úrazmi.

Odhad finančných nákladov bol vypracovaný pre päť členských krajín, ktoré boli vybrané tak, aby odzrkadľovali geografickú rôznorodosť a rozmanitosť v hospodárstve a sociálnych systémoch Európy. V správe sa porovnávajú výsledky a skúmajú sa výhody a nevýhody oboch postupov. Metodika a hlavné zistenia sú predstavené v zhrnutí správy a na SlideShare.

Odhad ekonomických dôsledkov ochorení súvisiacich s prácou je pre politických stratégov neoceniteľný zdroj. Môžu z neho čerpať, aby dospeli k informovaným rozhodnutiam v politikách a stratégiách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Stiahnite si úplné znenie správy o odhade nákladov spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania

Stručný prehľad zistení ponúka naša prezentácia v SlideShare

Viac informácií o nákladoch a prínosoch BOZP