Najdôležitejšie udalosti
04/10/2019

Na ceste k bezpečnejšiemu pracovnému prostrediu v školách s OiRA

Medzinárodný deň učiteľov, ktorý oslavujeme 5. októbra, poskytuje príležitosť na prejavenie vďaky učiteľom, a súčasne na zamyslenie o tom, ako by sa mohlo zlepšiť ich postavenie, práva a pracovné podmienky.

V úzkej spolupráci s EU-OSHA vyvinuli sociálni partneri ETUCE a EFEE dva online nástroje určené na pomoc zariadeniam predškolského vzdelávania a starostlivosti a zariadeniam sekundárneho vzdelávania, aby mohli hodnotiť riziká bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a prijať preventívne a účinné opatrenia, nielen pre pedagógov, ale pre všetkých zamestnancov.

Vyvinutie týchto dvoch nástrojov bolo zakotvené v spoločnom vyhlásení oboch partnerov z roku 2016: Predchádzať a bojovať proti psychosociálnym nebezpečenstvám v školstve.

Rôznorodosť rizík v školstve sa odráža na vysokom počte prevenčných opatrení, ktoré ponúkajú spomínané nástroje, a to pre psychosociálne riziká, riziká pošmyknutia, zakopnutia a pádu, riziká v dôsledku nedostatočnej údržby budov a mnoho ďalších.

Oboznámte sa s nástrojom OiRA pre zariadenia sekundárneho vzdelávania a nástrojom OiRA pre zariadenia predškolského vzdelávania a starostlivosti a vyskúšajte ich

Viacero národných partnerov OiRA sa už venuje problematike BOZP vo vzdelávacích zariadeniach a má svoj nástroj v štátnom jazyku. Prehľad existujúcich nástrojov