You are here

Najdôležitejšie udalosti
29/06/2017

Smerom k práci prispôsobenej starším zamestnancom v Európe: celoživotná perspektíva práce a starnutia v agentúrach EÚ

Starne obyvateľstvo aj pracovná sila EÚ Tento proces ovplyvňuje zamestnanosť, pracovné podmienky, životnú úroveň aj dobré životné podmienky. Ako by sme mohli zvládnuť tieto výzvy? V novej správe zostavenej pod záštitou agentúry EU-OSHA sa uvádza, akým spôsobom môžu informácie poskytnuté štyrmi agentúrami podporiť torbu politík, a to tým, že sa navzájom dopĺňajú, ako aj tým, že prinášajú viac ako len zhrnutie svojich jednotlivých častí. Správa vychádza zo skúseností agentúr, ktoré nadobudli vo svojich oblastiach pôsobnosti, venuje sa rôznym výzvam spojeným so starnutím pracovnej sily a zároveň berie do úvahy inovačné riešenia.

  • Agentúra EU-OSHA predstavuje príklady stratégií zameraných na integrované prístupy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre starnúcu pracovnú silu.
  • Nadácia Eurofound skúma pracovné podmienky zamestnancov vo všetkých vekových kategóriách, ktoré sa týkajú výsledkov udržateľnosti práce, ale aj to, ako môžu správne stratégie podporiť predĺženie pracovného života.
  • Stredisko Cedefop zisťuje, ako možno odborné vzdelávanie a odbornú prípravu využiť na podporu aktívneho starnutia v práci.
  • Inštitút EIGE predkladá v otázke starnúcej pracovnej sily rodové hľadisko a zameriava sa na rôzne problémy, ktorým čelia muži i ženy.

V správe sa takisto opisuje vplyv dlhodobých demografických trendov na zamestnanosť a skúma sa účasť na celoživotnom vzdelávaní. Na to nadväzuje výzva na predkladanie riešení na aktívne starnutie, ktoré umožnia starším zamestnancom ostať aktívnymi, kvalifikovanými a zamestnanými.

Prečítajte si úplné znenie spoločnej správy agentúr

Získajte podrobnejšie informácie o projekte s názvom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku

Viac informácií o kampani agentúry EU-OSHA s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie